Xbrane Biopharma presenterar valberedning

Bolagsinformation

IR

Noteringskrav

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Valberedning

Enligt de principer för valberedning i Xbrane Biopharma AB (“Bolaget” eller “Xbrane”) som antogs på årsstämman den 16 maj 2019 ska valberedningen bestå av upp till fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september 2019. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2020 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 28,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2019:
– Saeid Esmaeilzadeh utsedd av Serendipity Group AB;
– Felix von Berg utsedd av STADA Arzneimittel AG;
– Mattias Häggblom utsedd av Swedbank Robur Fonder; och
– Anders Tullgren, Xbranes styrelseordförande.

Styrelseordföranden har kontaktat de fyra största aktieägare i enlighet med principerna för valberedningen varvid tre aktieägare tackat ja till att utse ledamöter av valberedningen. Valberedningen består därmed enligt ovan av minst tre ledamöter i enlighet med de av årsstämman antagna principerna.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, revisor, arvode till revisor samt principer för valberedning.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen för årsstämman år 2020 ända tills den 31 januari 2020. Förslagen kan skickas till följande adress: Xbrane Biopharma AB Valberedning, c/o Xbrane Biopharma AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, Sverige, eller via email: valberedning@xbrane.com.

Xbranes årsstämma kommer hållas i Stockholm den 14 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Tullgren, Styrelseordförande
E: valberedning@xbrane.com

Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com