Bolagsstämma


Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, principer för tillsättande av valberedning, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan aktieägarna kallas till extra bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma

Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats (www.xbrane.com). Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolagets senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman, utöver att informera Bolaget begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare ska också anmäla eventuella biträden på det sätt som anges ovan.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Bolagsstämmor


2024


Bolagsstämman för Xbrane Biopharma AB (publ) genomfördes i Inghesalen, Widerströmska Huset, plan 2, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18a i Solna, Sverige, torsdagen 2 maj 2024, 16.30.

 

2023


Bolagsstämman för Xbrane Biopharma AB (publ) genomfördes i Inghesalen, Widerströmska Huset, plan 2, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18a i Solna, Sverige, torsdagen 4 maj 2023, 17.30.

 

2022


Bolagsstämman för Xbrane Biopharma AB (publ) genomföreds vid Baker Mckenzies kontor, Vasagatan 7, Stockholm, Sverige, torsdagen 5 maj 2022, 17.30. 

 

2021


Bolagsstämman för Xbrane Biopharma AB (publ) hölls på Baker Mckenzies kontor, Vasagatan 7, Stockholm, Sverige, torsdagen 6 maj 2021, 17.30. 

 

2020


Den extra bolagsstämman för Xbrane Biopharma AB (publ) hölls på Baker Mckenzies kontor, Vasagatan 7, Stockholm, Sverige, tisdagen 22 september 2020, 10.00.

 

Bolagsstämman för Xbrane Biopharma AB (publ) hölls på Baker McKenzies kontor, Vasagatan 7, Stockholm, Sverige, torsdagen 14 maj 2020, 17.30.

 

2019


Den extra bolagsstämman 2019 för Xbrane Biopharma AB (publ) hölls på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm, Sverige, tisdagen 18 juni , 2019, 14.00.

 

Bolagsstämman för Xbrane Biopharma AB (publ) hölls på Baker McKenzies kontorVasagatan 7, Stockholm, Sverige, torsdagen 16 maj, 2019, 17.30.

 

2018


Bolagsstämman för Xbrane Biopharma AB (publ) hölls på Baker McKenzies kontorVasagatan 7, Stockholm, Sverige, torsdagen 24 maj, 2018, 17.30.

 

Den extra bolagsstämman 2018 för Xbrane Biopharma AB (publ) hölls på  Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm, Sverige, tisdagen 3 april, 2018, 17.30.

 

2017


Bolagsstämman 2017 för Xbrane Biopharma AB (publ) hölls på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm, Sverige, torsdagen 18 maj, 2017, 17.30.

 

2016


Bolagsstämman 2016 för Xbrane Biopharma AB (publ) hölls på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm, Sverige, torsdagen 26 maj, 2016, 17.30.