Valberedning


Enligt de principer för valberedning i Xbrane Biopharma AB (”Bolaget” eller ”Xbrane”) som antogs på årsstämman den 4 maj 2023 ska valberedningen, som tillsätts för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, bestå av tre ledamöter, vilka ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare per den 30 september 2023. Styrelseordföranden ska vara adjungerad ledamot vid behov. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2024 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 25 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2023:

  1. Saeid Esmaeilzadeh, utsedd av Systematic Group AB, bolagets största aktieägare
  2. Bengt Göran Westman, bolagets näst största aktieägare
  3. Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder, bolagets tredje största aktieägare
  4. Anders Tullgren, Xbranes styrelseordförande, adjungerad ledamot vid behov.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämma, kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen, styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna, arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen, val och arvodering av Bolagets revisor samt principer för valberedningen.Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen för årsstämman den 2 maj 2024, fram till den 22 januari 2024. Förslagen kan skickas till följande adress: Xbrane Biopharma AB Valberedning, c/o Xbrane Biopharma AB, Retzius väg 8, 171 65 Solna, Sverige, eller via e-post: valberedning@xbrane.com.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen för årsstämman den 2 maj 2024, fram till den 22 januari 2024. Förslagen kan skickas till följande adress: Xbrane Biopharma AB Valberedning, c/o Xbrane Biopharma AB, Retzius väg 8, 171 65 Solna, Sverige, eller via e-post: valberedning@xbrane.com.