Valberedning


Enligt de principer för valberedning i Xbrane Biopharma AB (“Bolaget” eller “Xbrane“) som antogs på årsstämman den 6 maj 2021 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägarna per den 30 september 2021. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Inför årsstämman 2022 fastställdes att valberedningen ska bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 30 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2021:
– Saeid Esmaeilzadeh utsedd av Serendipity Group AB, bolagets största aktieägare
– Ulrik Grönvall utsedd av Swedbank Robur Fonder, bolagets näst största aktieägare
– Bengt Göran Westman, bolagets tredje största aktieägare
– Anders Tullgren, Xbranes styrelseordförande

Saeid Esmaeilzadeh har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämma, kandidater till posten som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode och övrig arvodering, rekommendation och arvodering avseende Bolagets revisor samt principer för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag presenterades i kallelsen till årsstämman 2022 samt på Bolagets hemsida, www.xbrane.com

Inför årsstämman den 5 maj 2022 kan aktieägare lämna förslag till valberedningen  fram till den 14 januari 2022. Förslagen skickas till följande adress: Xbrane Biopharma AB Valberedning, c/o Xbrane Biopharma AB, Retzius väg 8, 171 65 Solna, Sverige, eller via email: valberedning@xbrane.com