Revisor


Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av Bolagets interna kontroll.

Vid årsstämman den 4 maj 2023 valdes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor med huvudansvarig auktoriserad revisor Magnus Lagerberg (född 1974).

PricewaterhouseCoopers AB har kontorsadress: Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.