Vår portfölj av biosimilarer


Xbrane utvecklar biosimilarer på originalläkemedel där vi bedömer att vi kan göra en stor skillnad i termer av förbättrad tillgänglighet med en lägre prissättning. Xbrane har en portfölj av fyra biosimilarkandidater, för en rad behandlingsområden, varav tre är under aktiv utveckling. Hit hör ett antal allvarliga ögonsjuk­ domar, flera olika typer av cancer samt bland annat reumatoid artit, psoriasis och Crohns sjukdom.

BiosimilarkandidatOriginalläkemedelPrimär indikationPrognosticerad årlig försäljning av originalläkemedel*Patentutgång för originalläkemedelUtvecklingsfas
Ximluci®Ranibuzumab (Lucentis®)Våt åldersrelaterad makuladegeneration, diabetesrelaterade ögonskador och retinal venocklusion.3 mdr EUR*2020 (USA) 2022 (Europa)Lanseringsfas
BIIB801 Certolizumab pegol (Cimzia®)Reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartris.2 mdr EUR*2024 (USA) 2025 (Europa)Preklinisk fas
Xdivane™Nivolumab (Opdivo®)Hudcancer, lungcancer, njurscellscancer, huvud- och halscancer samt urinblåse- och urinvägscancer.13 mdr EUR*2026–2031 beroende på landPreklinisk fas
Xdarzane™Daratumumab (Darzalex®)Multipelt myelom.9 mdr EUR*2029-2031 beroende på landPreklinisk fas

1Källa: * Evaluate Pharma; "Originator Peak Sales Estimate 2026"

Ximluci®


Ximluci® är en biosimilarkandidat till ranibizumab, originalläkemedlet Lucentis®, en så kallad VEGFa-hämmare som används för behandling av ett antal allvarliga ögonsjukdomar. Ximluci® adresserar en marknad på totalt ca 13 mdr EUR1) per år. European Medicines Agency (EMA, Europeiska Läkemedelsverket) godkände i november 2022, Ximluci® för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), diabetiskt makulaödem (DME), diabetisk retinopati (PDR), retinal venocklusion (RVO) och synnedsättning på grund av till koroidal neovaskularisering (CNV) i 27 medlemsländer i Europa. Ximluci® lanserades av Xbranes samarbetspartner STADA Arzneimittel AG (STADA) iEuropa under första kvartalet 2023. Ximluci® är en biosimilar till referensläkemdelet Lucentis® (ranibizumab) och en anti-VGF (vaskulär endoteltillväxtfaktor) för behandling av kärlsjukdomar på näthinnan, vilka är en vanlig orsak till blindhet. Den våta formen av makuladegeneration uppstår när defekta blodkärl bildas under näthinnan. Blodkärlen blöder och läcker vätska, vilket orsakar svullnad och leder till betydande synförlust och bildförvrängning. Om det inte behandlas i tid bildas ett ärr under gula fläcken och det centrala synfältet, inklusive detaljseendet, riskerar att förloras. Ximluci® har godkänts i Europa för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD), diabetiskt makulaödem (DME), diabetisk retinopati (PDR), retinal venocklusion (RVO) och synnedsättning p.g.a. kordial neovaskularisering (CNV) hos vuxna. En omfattande jämförande analytisk studie och en klinisk fas 3-studie påvisade en likvärdig effekt och jämförbar säkerhet med referensprodukten Lucentis®. Den kliniska fas 3-studien som genomfördes 2021, inkluderade 582 patienter med våt åldersrelaterad makuladegeneration. Studiens primära effektmått var förändringen i synskärpa (BCVA) från start till vecka 8 i behandlingen. Effektmåttet uppfylldes, då de justerade behandlingsskillnaderna mellan de två produkterna låg inom den fördefinierade ekvivalensmarginalen.

BIIB801


BIIB801 är en biosimilarkandidat till certolizumab pegol, originalläkemedel Cimzia®, en så kallad TNFalfa-hämmare som används vid behandling av framförallt ledgångsreumatism och psoriasis. Cimizia® säljer för 2 mdr EUR1) och förlorar sitt patentskydd under 2024 i USA och 2025 i Europa. BIIB801 genomgår preklinisk utveckling och en kostnadseffektiv produktionsprocess har etablerats. Ett avtal har tecknats med AGC Biologics Inc. för tillverkning och uppskalning av BIIB801 inför kommande kliniska studier. Under 2022 ingick Xbrane ett utvecklings- och kommersialiseringsavtal med Biogen Inc., i vilket Biogen får fulla globala rättigheter till produkten. Avtalet innebär att Biogen betalat en up-front betalning om 8 MUSD och kommer att betala ytterligare 80 MUSD i utvecklings- och försäljningsbaserade betalningar samt, utöver det, royalties på försäljningen.

Xdivane™


Xdivane™ är en biosimilarkandidat till nivolumab, originalläkemedel Opdivo®, en så kallad PD1-hämmare för behandling av olika sorters cancer. Opdivo® förväntas omsätta 13 mdr EUR och förlorar sitt patentskydd under 2026–2031, beroende på land. För XdivaneTM är produktionsprocessen i pilotskala färdigställd och arbete för transfer och uppskalning till kontraktstillverkare pågår. Ett avtal med en tillverkningspartner tecknades under andra kvartalet 2023.

Xdarzane™


Xdarzane™ är en biosimilarkandidat till daratumumab, originalläkemedel Darzalex®, en antikropp som binder till CD38 för behandling av multipelt myelom (cirka 9 mdr EUR1) i beräknad omsättning) Darzalex® förväntas förlora sitt patentskydd under 2029–2031 beroende på land. Xdarzane™ genomgår preklinisk utveckling med fokus på utveckling av en kostnadseffektiv produktionsprocess och påvisande av biokemisk likhet med originalläkemedlet.

Xtrudane™


Xtrudane™ är en biosimilarkandidat till pembrolizumab, originall­ äkemedel Keytruda®, en så kallad PD1-hämmare för behandling av olika sorters cancer. Utvecklingen av Xtrudane stoppades i november 2023 som en åtgärd att förbättra utsikterna till positivt­ kassaflöde.