Patenterad lågkostnadsteknologi

Xbrane grundar sin utveckling av biosimilarer på sin patenterade högeffektiva teknologi som leder till lägre produktionskostnader.

Xbranes patenterade produktionsteknologi har i flera akademiska studier gett signifikant högre produktivitet, vilket medför lägre produktionskostnad jämfört med standard produktionsteknologi i E. coli.


I biologiska läkemedel, inklusive biosimilarer, utgörs den aktiva komponenten av protein. Proteiner är komplexa molekyler som inte kan syntetiseras på ett effektivt sätt, annat än i levande celler där man fört in en specifik DNA-sekvens som cellen använder för att tillverka det önskade proteinet.

Produktionen sker i reaktorer där cellerna tillförs syre och näringsämnen och tillverkar det önskade proteinet. Proteiner kan tillverkas i olika typer av celler, de vanligaste är bakterieceller av E. coli typ, mammalie- och andra djurceller, jästceller och växtceller. Olika celler lämpar sig för olika proteiner.

Det har t. ex. hittills inte varit möjligt att tillverka hela antikroppar i E. coli, men för många andra proteiner har E. coli fördelen av att vara en mer kostnadseffektiv bas för produktion och av att vara relativt accepterad av reglerande myndigheter.

Fördelen med Xbranes teknologi är att man kan reglera produktionen av målproteinet. Det kan liknas vid en dimmer som styr ljusstyrkan i en lampa. Detta skiljer sig från standardsystem för proteinproduktion i E. coli, där det bara finns två lägen, av eller på, och där läge på medför en mycket hög produktionstakt.

Att kunna reglera hastigheten på proteinproduktionen är fördelaktigt då en alltför hög produktion kan medföra toxiska effekter för värdcellen, vilket i sin tur kan medföra att det producerade proteinet får fel struktur och produktionen av det korrekta proteinet faller. Xbranes teknologi kallas LEMO™, som kommer av ”LEss is MOre”..

Xbranes teknologi baseras på produktion av proteiner i E. coli celler. Vad som är speciellt med teknologin är att den kan ge signifikant lägre produktionskostnader för specifika proteiner. Detta uppnås genom att teknologin tillåter att produktionshastigheten av ett målprotein kan regleras i värdcellerna.

Det har visats att en alltför hög produktionshastighet kan medföra toxiska effekter i värdcellerna. För att maximera produktiviteten i systemet gäller det därför att hitta den optimala produktionshastigheten av det önskade proteinet. Detta möjliggörs av Xbranes teknologi. I akademiska studier har de visats kunna ge upp till tolv gånger högre produktivitet än standard E. coli system.

Med produktivitet menas mängden (gram) protein som produceras per liter reaktorvolym. Eftersom produktionskostnaden för en viss reaktorvolym är oberoende av systemets produktivitet har en högre produktivitet en direkt påverkan på produktionskostnaden per gram protein.

Xbranes teknologi kallas LEMO™, vilket kommer av ”LEss is MOre”, och är skyddad av patentet ”Expression system for proteins” (EP2268818 och WO2009106635 A1), gällande i Europa och USA till 2029. I många akademiska studier, publicerade i flera olika vetenskapliga tidskrifter, bl a Nature, har Xbranes teknologi visat sin överlägsenhet.

Xbrane´s teknologi har påvisat en 12 gånger högre produktivitet jämfört med standardiserade system med E.coli.

Referenser: Schlegel S, Rujas E, Ytterberg AJ, Zubarev RA, Luirink J, de Gier JW. Optimizing heterologous protein production in the periplasm of E. coli by regulating gene expression levels. Microb Cell Fact. 2013 Mar 12;12:24. Wagner S, Klepsch MM, Schlegel S, Appel A, Draheim R, Tarry M, Högbom M, van Wijk KJ, Slotboom DJ, Persson JO, de Gier JW. Tuning Escherichia coli for membrane protein overexpression. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Sep 23;105(38):14371-6. Löw C1, Jegerschöld C, Kovermann M, Moberg P, Nordlund P. Optimisation of over-expression in E. coli and biophysical characterisation of human membrane protein synaptogyrin 1. PLoS One. 2012;7(6).