Bolagsordning


Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 4 maj 2023.

Xbrane Biopharma AB (publ)
Org.nr 556749-2375

 

§1
Bolagets företagsnamn är Xbrane Biopharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.

§3

Bolaget ska bedriva naturvetenskaplig forskning och utveckling, bedriva försäljning, äga och förvalta fast och lös egendom direkt eller indirekt genom dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 322 465 kronor och högst 17 289 860 kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 19 280 707 och högst 77 122 828.

§6

Styrelsen skall bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

§7

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§8

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§9

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

§10

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§11

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller fler justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter.                         
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

§13

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket, punkterna 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).