Styrelsen


Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.

Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt information ges till Bolagets intressenter, att Bolaget följer lagar och regler samt att Bolaget tar fram och implementerar interna policys och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även Bolagets VD och fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de riktlinjer som stämman antagit.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt Xbranes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter som valdes av årsstämman 2 maj 2024.

Styrelsemedlemmar


Styrelseordförande

Anders Tullgren

Anders har över 35 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin i ledarskapsroller i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Norden. Senast som President för den Interkontinentala regionen hos Bristol Myers Squibb med ett ansvar för över 30 länder, 5 000 medarbetare och en omsättning på över 20 miljarder SEK. Han är styrelseordförande i BerGenBio, Norge samt Farmalisto, Colombia. Anders är styrelseledamot i BrandingScience Ltd, Storbritannien och ledamot i affärsutvecklings- och lanseringskommittén i styrelsen för Norgine.  Han har en magisterexamen i Farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet.

Styrelseordförande sedan 2018

Aktier: 2 570 484

Teckningsoptioner: 450 000

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelseledamot

Eva Nilsagård

Eva Nilsagård är civilekonom samt innehar en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Eva är grundare och VD i Nilsagård Consulting AB, som erbjuder VD- och CFO-tjänster. Tidigare har Eva bland annat varit CFO på Plastal Industry och Vitrolife, Senior Vice President Strategy & Business Development på Volvo Group, samt innehaft ledande befattningar inom finanssektorn samt inom Business Development, till exempel inom Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Addlife, Bufab och Irras, samt styrelseledamot i SEK (Svensk Exportkredit). Eva har mer än tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga företagsledare.

Styrelseledamot sedan 2019

Aktier: 59 976

Teckningsoptioner: 3 607

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare

Styrelseledamot

Mats Thorén

Mats har studerat nationalekonomi och företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, samt studier i medicin, Karolinska Institutet i Stockholm. Han har över 20 års erfarenhet från finansmarknaden där han framförallt verkat inom Life Science-sektorn både som analytiker och inom Corporate Finance. Sedan tolv år tillbaka är Mats professionell investerare och förvaltar sitt eget bolag, Vixco Capital, med fokus på investeringar. Mats har tidigare styrelseerfarenhet från C-Rad AB, Cellartis AB och MIP Technologies AB. Mats är för närvarande styrelseledamot i Arcoma Aktiebolag och Arcoma Incentive AB, styrelseledamot och VD i Vixco Capital AB och styrelsesuppleant i Eggelbertus Holding AB samt styrelseledamot i Herantis Pharma Oy.

Styrelseledamot sedan 2020

Aktier: 4 312 700

Teckningsoptioner: 755 556

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelseledamot

Kirsti Gjellan

Kirsti har apotekarexamen och forskarutbildning (Ph.D) inom farmaceutisk teknologi från universitetet i Oslo.  Hennes mer än 30 års erfarenhet från internationella läkemedelsbolag inkluderar ledande positioner på AstraZeneca, Pfizer och Sobi. De senaste rollerna var som VD för Pfizer Health AB, Global chef för intern/extern tillverkning samt QA/QC och Global chef för biologisk processutveckling med varuförsörjning på Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi). De nuvarande uppdragen är som styrelseledamot i Bio-Works Sweden AB, Envirotainer Holding AB. Tidigare styrelseuppdrag på Vinnova-finansierade PiiA, SwedenBio, OxThera AB och Pfizer Health AB.

Styrelseledmot sedan 2022

Aktier: 127 500

Teckningsoptioner: 22 500

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelseledamot

Kristoffer Bissessar

Pågående uppdrag: Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet i BioInvent International Aktiebolag.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Evolvere Partners AB.

Styrelseledamot sedan 2024

Aktier: 2 000 000

Teckningsoptioner: 360 000

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

NamnBefattning i styrelsenStyrelseledamot sedanOberoende i förhållande till bolaget och dess ledningOberoende i förhållande till större aktieägareInnehav i Xbrane - AktierInnehav i Xbrane - Teckningsoptioner
Anders TullgrenStyrelseordförande2018JaJa2 570 484450 000
Eva NilsagårdLedamot2019JaJa59 9763 607
Mats ThorénLedamot 2020JaJa4 312 700755 556
Kirsti Gjellan Ledamot 2022JaJa127 50022 500
Kristoffer BissessarLedamot2024jaJa2 000 000360 000

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid avgörandet av om en ledamot är oberoende eller inte ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. Enligt Koden ska vidare minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen också vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Med större aktieägare avses aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget. För att avgöra en ledamots oberoende ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta relationer med den större ägaren vägas in i bedömningen. En styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större ägare anses inte vara oberoende

Som anges ovan gör styrelsen bedömningen att Bolaget uppfyller Kodens krav avseende oberoende.

 

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom kontakter med verkställande direktören följa utvecklingen i Bolaget samt tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.

Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet inom Bolaget. Han ingår inte heller i koncernledningen.

 

Styrelsearbetet

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information. Styrelseordföranden och verkställande direktören har vid sidan av styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av Bolaget.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska utöver det konsistuerande styrelsemötet hålla minst sex (6) ordinarie styrelsemöten mellan varje årsstämma. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena.