Styrelsens utskott


Styrelsen har inrättat tre utskott, revisionsutskott, ersättningsutskott samt transaktionsutskott. Styrelsen har antagit arbetsordningar för samtliga utskott.

 

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av Eva Nilsagård, Kirsti Gjellan  och Mats Thorén.

Revisionsutskottet arbetar enligt en instruktion som antagits av styrelsen. Dess huvudsakliga uppgifter är att, utan någon påverkan på styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt:

  • övervaka Bolagets finansiella rapportering,
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering,
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
  • informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
  • godkänna revisorns rådgivningstjänster samt fastställa en policy för revisorns rådgivningstjänster,
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval,
  • årligen utvärdera behov av en internrevisionsfunktion; och
  • kvalitetssäkra bokslutskommuniké och delårsrapporter inför styrelsebeslut.

Revisionsutskottet bereder förslag till styrelsen som därefter antingen fattar beslut i frågorna eller i förekommande fall fastställer förslag för beslut av bolagsstämman.

 

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av Anders Tullgren, Mats Thorén och Karin Wingstrand.

Ersättningsutskottet bereder förslag till styrelsen som därefter antingen fattar beslut i frågorna eller i förekommande fall fastställer förslag till beslut till bolagsstämman. Ersättningsutskottet arbetar enligt en instruktion som antagits av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för ersättningsutskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

 

Transaktionsutskott

Transaktionsutskottet består av Anders Tullgren, Peter Edman och Ivan Cohen-Tanugi.

Transaktionsutskottet bereder förslag till styrelsen som därefter antingen fattar beslut i frågorna eller i förekommande fall fastställer förslag till beslut till bolagsstämman. De huvudsakliga uppgifterna för transaktionsutskottet är att utvärdera, bedöma och ge förslag på transaktioner, till exempel, utlicensieringar, fusioner, förvärv av bolag, verksamheter, tillgångar och egendom samt aktierelaterade transaktioner, vilket inkluderar nyemissioner. Transaktionsutskottet ska bestå av minst en styrelseledamot.