Vår Vision


Xbranes hållbarhetsarbete går hand i hand med vår vision och affärsidé. Vi gör läkemedelsbehandlingar tillgängliga för fler patienter med ett medicinskt behov och begränsade resurser, genom att utveckla och tillverka kostnadseffektiva biosimilarer på svårtillverkade läkemedel.

Xbrane är ett bioteknikföretag som utvecklar och tillverkar biosimilarkandidater. Genom våra innovationer, vår kompetens och vårt engagemang arbetar vi för att göra biologiska läkemedel tillgängliga för alla.

Citat från CEO:

”Allt vi gör syftar till att bidra till ökad hållbarhet globalt inom sjukvård och hälsa. Genom att utveckla mer kostnadseffektiva läkemedel, bidrar vi till att alla ska ha lika möjlighet till hälsa, oavsett vart man är född eller vilka finansiella medel man har. Vi frigör också stora besparingar till sjukvårdssystemen globalt vilka kan användas till att kunna erbjuda nya och mer effektiva behandlingar till fler. Vi vill dessutom göra detta på ett sätt som ger en positiv kraft för våra anställda, våra partners och miljön runt omkring oss.”

Vår strategi


Vår vision och affärsidé är att skapa mervärde för patienter och samhälle genom att förbättra tillgången till effektiva och högkvalitativa läkemedel till en lägre kostnad för samhället. Det mervärde vi vill skapa ska göras genom ansvarsfullhet för den värld vi lever i.

Vi vill också vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera de bästa kompetenserna inom branschen, eftersom vi vet att våra medarbetare är grunden till allt vi gör. Våra värderingar speglar våra åtaganden mot såväl patienter och samhälle som mot våra medarbetare och genomsyrar hela vår verksamhet.

Impossible is nothing: Att alltid tro att det är möjligt. Att alltid söka lösningar, även när det framstår som omöjligt.

Beat yesterday: Att alltid försöka göra saker bättre. Att vara innovativa. Att ligga i forskningens absoluta framkant.

Make it happen: Att vara proaktiva och få saker och ting att hända. Att vara snabba och proaktiva.

We win as one: Att verkligen arbeta som ett team. Att förstå att alla kompetenser behövs för att lyckas. Att fira framgångar tillsammans. Att bära motgångar och misslyckanden tillsammans.

Fokusområden


Utifrån en väsentlighetsanalys har Xbrane identifierat fyra fokusområden som är kopplade till företagets syfte och vision samt där företaget tydligast kan bidra till en global hållbar utveckling. Fokusområdena är kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt inkluderar såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet.

 

UN Global Compact


Som deltagare i UN Global Compact har Xbrane förbundit sig till att anpassa sina strategier och sin verksamhet till universella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, och vidta åtgärder som främjar samhällsenliga mål.

UN Global Compact är en uppmaning till företag globalt att anpassa sina verksamheter och strategier till tio universellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, och att vidta åtgärder till stöd för FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs).

Supplier Code of Conduct


Vårt nätverk av leverantörer och partners är väsentligt för att möjliggöra försörjning av kritiska läkemedel till patienter. Xbrane strävar efter att upprätthålla höga etiska, sociala och miljömässiga standarder och att bidra positivt till världen.

Vi uppmuntrar starkt våra leverantörer och partners att följa vår uppförandekod för leverantörer i sitt arbete.