Hållbarhet på Xbrane


Xbranes hållbarhetsarbete går hand i hand med Xbranes vision och affärsidé – att utveckla och tillverka kostnadseffektiva biosimilarer på svårtillverkade läkemedel och tillgängliggöra dessa behandlingar till fler patienter med ett medicinskt behov till en lägre kostnad. Detta utgör kärnan i vår verksamhet och Xbranes viktigaste bidrag till en hållbar framtid.

Xbranes arbete med att skapa mervärde för patienter och andra intressenter samt förbättra tillgången till effektiva och högkvalitativa läkemedel bidrar positivt till samhället. En förutsättning för detta bidrag är att Xbrane bygger upp ett förtroende och agerar ansvarsfullt inom en rad områden. Läkemedelsindustrin, som Xbrane verkar i, är en av världens mest reglerade industrier där det ställs mycket höga krav både lokalt och globalt på dess aktörer utifrån etiskt regelverk och hur forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och distribution får genomföras. Dessutom, som noterat bolag på Nasdaq Stockholm, följer Xbrane dess regelverk inom finansiell rapporteringen, bolagsstyrning,kommunikation mm. Därmed befinner sig Xbrane i en hårt reglerad miljö där även förväntningarna hos dess intressenter är högt ställda. De senaste åren har kraven ökat på bolag att vara transparenta med hur de hanterar ett hållbart
företagande. Vi noterar att allt fler investerare anser att en tydlig adressering och arbete kring hållbarhetsfaktorer kan minska risken och öka värdet för ett bolag. Xbrane följer utvecklingen och är fast beslutna att kontinuerligt etablera, utvärdera och utmana sig i att på ett effektivt sätt arbeta
integrerat med hållbarhetsfrågor i bolaget.

 

Hållbarhetsstrategi
Xbranes vision och affärsidé är att skapa mervärde för patienter och andra intressenter samt förbättra tillgången till effektiva och högkvalitativa läkemedel. Denna vision är bolagets huvudsakliga bidrag till en mer hållbar värld, och ett direkt tillskott till FNs globala hållbarhetsmål. Det är också viktigt för Xbrane att detta inte sker på bekostnad av människor eller planet. Xbrane vill vara en positiv samhällskraft som bidrar till en hållbar framtid. Xbrane är i uppbyggnadsfasen av ett robust hållbarhetsarbete och har under 2020 arbetat för att lägga grunden och ta fram målbild. Genom en väsentlighetsanalys och vidare riskanalys kring de identifierade fokusområdena, har en målbild tagits fram för att driva arbetet under 2021. Det är viktigt för Xbrane att hållbarhetsarbetet är fullt integrerat med verksamheten och organisationen, och att aktiviteter och mål följs upp som en del av verksamhetsstyrningen.

 

Xbranes fyra fokusområden för hållbarhetsfrågor

 

Aktiviteter under 2020
Fokus under året har legat på att sätta det grundläggande systemet samt ta fram de hållbarhetsmål som ska styra arbetet under 2021 och de närmaste åren.

Några aktiviteter som utförts är:
• Översyn av bolagets uppförandekod har påbörjats och koden har utvecklats med policy för intressekonflikt och jäv (Code of conflict policy).
• Arbetet kring arbetsmiljö har fortsatt genom att implementera ett system för tillbudsrapportering.
• Dialog med anställda som förbättrar uppföljningen av arbetstid har initierats.
• Visselblåsar-funktion har implementerats.
• Arbete med utformning av nytt kontor och laboratorium har fortgått med fokus på arbetsmiljö och hållbarhet.
• Väsentlighetasanalysen har fortgått med riskanalys för Xbranes fyra fokusområden och aktiviteter och mål för varje fokusområde har tagits fram.
• Performance management och ersättningsstrukturen har setts över och ett nytt format för performance management har sjösatts. En uppdaterad ersättningsstruktur har implementerats för att möta Xbranes medarbetares förväntningar.
• Uppföljning av de anställdas upplevelse av företaget och arbetsförhållandena har gjorts på månadsbasis genom en etablerad nöjdhetsenkät. Enkäten identifierar positiva och negativa faktorer som de anställda upplever och resultaten rapporteras löpande till såväl ledning, styrelse och medarbetare.
• För att fortsätta sätta fokus på hållbarhetsarbetet inom företaget har utbildning av alla medarbetare påbörjats, vilket kommer att fortgå under 2021.

 

Hållbarhetsplan
Xbrane har genom en väsentlighetsanalys tagit fram fyra fokusområden som är centrala för företaget och där Xbrane tydligt kan bidra till en global hållbar utveckling. Fokusområdena är tydligt kopplade till FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 såsom;

mål 3 God hälsa och välbefinnande,
mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur,
mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt
mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Genom att arbeta mot målen bidrar Xbrane till det globala arbetet mot en mer hållbar framtid. Fokusområdena är även tydligt kopplade till de grundläggande faktorerna miljö, sociala förhållande, personal, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Genom en riskanalys har en målbild tagits fram för varje fokusområde med mål och aktiviteter som visar hur Xbrane vill arbeta för att leva upp till sin ambition, och detta utgör Xbranes hållbarhetsplan. Arbetet styrs och följs upp i ledningsgruppen och rapporteras till styrelsen. En hållbarhetsansvig har utsetts för att driva arbetet.

 

Planerade aktiviteter under 2021
Styrning av Xbranes hållbarhetsarbete kommer att ske utifrån de mål och aktiviteter som tas upp i hållbarhetsplanen. Arbetet kommer att följas upp regelbundet. Då hållbarhetsarbetet är i uppbyggnadsfasen för företaget kommer arbete även läggas på konkretisering av mål och tydliggörande av uppföljning. Mål och aktiviteter kommer även fortlöpande att utvärderas med avseende på relevans och prioritering, så att arbetet fokuseras på det som ger bäst bidrag till
samhället. Vikt kommer att läggas på att hållbarhetsmålen integreras med affärsverksamheten och blir en naturlig del i verksamheten.

Övriga aktiviteter som planeras 2021
• Bidra till ”Health equality”
– Utveckling av prisvärda produkter baserad på vår patenterade teknologiplattform.
– Arbeta målinriktad mot ansökan om marknadsgodkännande för XlucaneTM.
• Uppfattas som en trovärdig aktör
– Implementerat årlig genomgång av Xbranes “Code of conduct” samt analys av potentiella förbättringsåtgärder.
– Implementering av utökat kvalitetssäkringssystem (EQMS) för att löpande säkerställa efterlevnad av krav/standarder som är relevanta för Xbrane.
• Vara ansvarsfull aktör i samhället
– Löpande utvärdera leverantörer och övriga samarbetspartners baserat på hållbarhetsaspekter.
– Mäta våra växthusgasutsläpp samt att arbeta mot att bli klimatneutrala.
– Arbeta mot minskat avfall och vattenanvändning vid det nya kontoret.
– Fördjupat samarbete med den akademiska världen för att möjliggöra utvecking av nya biosmilarkandidater.
• Vara attraktiv arbetsgivare
– Arbeta med att bemöta ENPS utvärderingarna och förbättrande åtgärder.
– Motta certifiering” Great Place to Work” inlusive främjande av jämlikhet av kön och etnicitet.
– Främja kompetensutveckling hos de anställda.