Styrningsstruktur


Xbranes bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk Rapportering och informationsgivning.

Vidare har Xbrane också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Xbrane tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från och med den 23 september 2019, då bolaget noterades på NASDAQ Stockholm. Xbrane kommer att upprätta en bolagsstyrningsrapport för första gången för räkenskapsåret 2019.

Bilden vid sidan ger en översiktlig bild av Xbranes bolagsstyrningsstruktur.