Xbrane tillkännager två beviljade patent avsedda att förstärka den tekniska plattformen som möjliggör proteinproduktion med högt utbyte

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) har beviljats två nya patent av Patent- och registreringsverket (PRV). Patenten avser nya metoder för att använda signalpeptider för att öka produktionsutbytet och därigenom sänka produktionskostnaden för rekombinanta proteiner uttryckta i E. coli. Patenten är viktiga tilläggskomponenter för Xbranes plattformsteknik som syftar till att möjliggöra utveckling av biosimilarier till lägsta möjliga produktionskostnad.

Rekombinanta proteiner produceras via introduktion av en DNA-sekvens i en levande cell som instruerar cellen att producera proteinet av intresse. Signalpeptider får typiskt sett cellen att translokera det rekombinanta proteinet genom och över cellmembranet. Det har visats i patenten att vissa nukleinsyrasekvenser av DNA-sekvenserna som kodar signalpeptiderna påverkar produktionsutbytet positivt, dvs mängden av målproteinet som produceras i en given fermenteringsskala. Patenten avser specifika sådana nya nukleinsyrasekvenser som kodar olika signalpeptider som har visats ha betydande inverkan på produktionsutbytet. Meddelandet av patenten har publicerats i Svensk Patenttidning: https://tc.prv.se/spt-visa-web/servlet/pdf/202140

En internationell patentansökan som åberopar prioritet från patenten inlämnades tidigare i år och nämnda internationella ansökan kommer att följas upp i kommersiellt viktiga länder.

Patenten ägs gemensamt, till lika delar, av Xbrane Biopharma AB och CloneOpt AB, en spin-out från Stockholms universitet.

Patenten är en del av många ytterligare patent som sannolikt kommer att beviljas Xbrane under hösten och utgör en del av totat 22 patent och patentansökningar som har skrivits, inlämnats och/eller drivits till patent av den nya IP-avdelningen som etablerades på Xbrane i början av 2020.

Vi är ett innovativt företag som ständigt stärker vår plattformsteknologi med fokus på att ha de lägsta produktionskostnaderna på marknaden för de biosimilarier vi utvecklar. Framöver kommer vi att lägga mer vikt på att bygga en IP-portfölj kring vår plattformsteknologi för att bättre skydda och kapitalisera på vår forskning. De nyligen beviljade patenten täcker nya uppfinningar som ytterligare stärker vår plattform”, säger Martin Åmark, VD Xbrane