Xbrane omförhandlar befintligt patentlicensavtal med Vaxiion Therapeutics

Bolagshändelse

IR

Noteringskrav

Nyheter

Övrig

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (Xbrane eller Bolaget) har omförhandlat ett befintligt licensavtal avseende immateriella rättigheter, huvudsakligen patent US7871815B2, med Vaxiion Therapeutics. Det omförhandlade licensavtalet ger Xbrane fulla icke-exklusiva rättigheter till nämnda immateriella rättigheter och berättigar Vaxiion till en låg ensiffrig miljon SEK betalning vid signering samt en låg ensiffrig royalty på försäljningsintäkter som Xbrane genererar från läkemedelsprodukter i vilka de immateriella rättigheterna används för produktion, fram tills februari 2024. Efter februari 2024 kan Xbrane fortsätta att använda Vaxiions immateriella rättigheter för alla sina produkter utan några ytterligare royaltybetalningar till Vaxiion. De immateriella rättigheterna används av Xbrane som en viktig del i sin unika plattformsteknologi för att förbättra produktiviteten och därmed minska produktionskostnaden för utvalda biosimilarkandidater i sin portfölj, inklusive Xlucane.

Det omförhandlade licensavtalet med Vaxiion är viktigt. Det skapar mer gynnsamma villkor för Xbrane att utnyttja Vaxiions immateriella rättigheter vilka är en viktig del i utvecklingen av vår biosimilarportfölj. Vidare är det av särskild betydelse med tanke på de senaste framstegen vid utvecklingen av Xlucane och det planerande inlämnandet av ansökan om marknadsgodkännande i Europa och USA”, säger Martin Åmark, Vd Xbrane Biopharma.

Xbrane stärker kontinuerligt IP-portföljen runt sin plattformsteknologi med vilken målet är att ha den högsta produktiviteten och lägsta produktionskostnaden av biologiska läkemedel i branschen. Xbrane har ett godkänt patent och tio nya pågående patentansökningar som lämnades in bara under 2020.

Att bygga en IP-portfölj som skyddar vår unika plattformsteknologi kommer att bli en allt viktigare del av vår verksamhet när vi accelererar en bredare utvecklingsportfölj av biosimilarkandidater. Värdet ligger i att skydda våra vetenskapliga innovationer om hur vi reducerar produktionskostnaden för biosimilarkandidaterna i vår egen portfölj och att också kunna kapitalisera direkt på IP-portföljen via utlicensiering av vissa IP-rättigheter, som vi historiskt har gjort med t.ex. Oxford Nanopore.” fortsätter Martin Åmark, Vd Xbrane Biopharma.