Xbrane informerar om förslag till val av ytterligare en styrelseledamot vid årsstämman den 16 maj 2019

Bolagsinformation

IR

Noteringskrav

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Regulatorisk

Svenska

Valberedningen i Xbrane Biopharma AB (“Bolaget” eller “Xbrane”) har idag informerat styrelsen att valberedningen föreslår ytterligare en styrelseledamot till årsstämman den 16 maj 2019. Valberedningen föreslår att Eva Nilsagård väljs som ny ledamot i Bolaget. Som en följd av att Eva Nilsagård föreslås till ledamot kommer valberedningens fullständiga förslag avseende fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor bli enligt följande.

Punkterna 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 800 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 200 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 300 000 kronor (150 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor (300 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 50 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd;
  • 50 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 50 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av transaktionsutskottet och 100 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Giorgio Chirivi, Peter Edman, Maris Hartmanis, Anders Tullgren och Karin Wingstrand. Det föreslås även att Ivan Cohen-Tanugi och Eva Nilsagård väljs som nya ledamöter. Vidare föreslås att Anders Tullgren omväljs som styrelseordförande. Saeid Esmaeilzadeh och Alessandro Sidoli har omböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Ivan Cohen-Tangui

Utbildning och bakgrund
Ivan Cohen-Tangui har en medicine doktor från Grenoble School of Medicine och en master i business administration från H.E.C Business School. Ivan ledde utvecklingen av Tevas globala biosimilar plattform och portfölj från forskning och utveckling till affärsutveckling och kommersialisering och ledde sedan den kommersiella division i USA (Teva Biologics & Specialty Products) med fokus på biosimilarer, branded generics och nischade specialprodukter. Efter det var Ivan bland annat tillförordnad VD och styrelseledamot på Kuros Biosciences AG, senior vice president för International Business Operations på Stallergenes-Greer/Ares Allergy Holding, VD och styrelseordförande i Evevensys Biotechnology. Ivan har också haft positioner som Head Europe/International Business Unit Nephrology på AMGEN International och Vice President, Renal Marketing and Renal PD sales på BAXTER Healthcare Europe – Renal Division.

Pågående uppdrag
Rådgivare åt Corvidia Therapeutics Inc. och Minerva Lifesciences GmbH.

Födelseår: 1961

Nationalitet: Fransk och amerikansk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Eva Nilsagård

Utbildning och bakgrund
Eva Nilsagård är civilekonom samt innehar en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Eva är för närvarande CFO på interimsbasis på OptiGroup AB samt grundare och VD i Nilsagård Consulting AB, som erbjuder VD- och CFO-tjänster. Tidigare har Eva bland annat varit CFO på Plastal Industry och Vitrolife, Senior Vice President Strategy & Business Development på Volvo Group, samt innehaft ledande befattningar inom finanssektorn samt inom Business Development, till exempel inom Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Addlife, Bufab och Irras, samt styrelseledamot i SEK (Svensk Exportkredit). Eva har mer än tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga företagsledare.

Pågående uppdrag
CFO på interimsbasis på OptiGroup AB samt grundare och VD i Nilsagård Consulting AB.

Födelseår: 1964

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.xbrane.com och i årsredovisningen för 2018.