Xbrane har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 146 MSEK

Aktie

Bolagshändelse

Emission

IR

MAR

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 19 maj 2020, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 3 853 799 aktier motsvarande cirka 146 MSEK (den ”Riktade Emissionen”) före kostnader relaterade till transaktionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 38 SEK per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Vator Securities AB. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal institutionella investerare som bland annat TIN Fonder och Swedbank Robur Ny Teknik samt befintliga ägare däribland Swedbank Robur Medica och STADA Arzneimittel.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Sammanfattning av den Riktade Emissionen
Styrelsen i Xbrane har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020, i enlighet med vad som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande den 19 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier.

  • Den Riktade Emissionen omfattar totalt 3 853 799 aktier motsvarande det fulla bemyndigandet från årsstämman 14 maj 2020. Den Riktade Emissionen blev kraftigt övertecknad.
  • Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 38 SEK per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Vator Securities AB. 
  • Den Riktade Emissionen tillför Bolaget en likvid om cirka 146 MSEK före kostnader relaterade till transaktionen. 
  • Teckningskursen i den Riktade Emissionen motsvarar en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga kursen under de 30 senaste handelsdagarna på Nasdaq Stockholm den 19 maj 2020. 
  • Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 20 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Emissionen. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 853 799 från 15 415 199 till 19 268 998. Aktiekapitalet ökar med cirka 863 968 SEK från cirka 3 455 873 SEK till cirka 4 319 840 SEK.
  • Den Riktade Emissionen riktades till utvalda svenska och internationella investerare, däribland TIN Fonder, Swedbank Robur Ny Teknik, Swedbank Robur Medica samt STADA Arzneimittel och Serendipity Group.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Vator Securities AB, att den Riktade emissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera aktieägarbasen. Emissionslikviden avses användas för att bland annat finansiera Xlucanes ansökan om marknadsgodkännande samt för att accelerera utveckling av Bolagets biosimilarkandidater på Cimzia® (Xcimzane) och Opdivo® (Xdivane).

I samband med den Riktade Emissionen har styrelsen och ledning[1] åtagit sig gentemot Vator Securities AB att inte sälja några aktier i Xbrane under en period om 180 kalenderdagar efter dagens datum, med sedvanliga undantag.

Prospekt
Då den Riktade Emissionen i sin helhet medför att mer än 20 procent av det totala antalet aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under den senaste tolvmånadersperioden är Bolaget skyldigt att upprätta ett prospekt. Del av den Riktade Emissionen kommer därför att registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB i samband med offentliggörandet av prospektet, vilket beräknas ske under vecka 22.

Martin Åmark, VD, säger: "Vi är mycket nöjda över att annonsera en Riktad Emission som tillför Xbrane nya aktieägare som TIN fonder och Swedbank Robur Ny Teknik till Xbrane och vi är tacksamma över stödet från existerande aktieägare som STADA, Swedbank Robur Medica och Serendipity Group. Intresset för Xbrane är en funktion av att vi nu med stormsteg närmar oss lansering av vår ledande biosimilarkandidat Xlucane tillsammans med våra noggrant utvalda partners STADA och Bausch + Lomb. Kapitalet från denna emission gör att vi, utöver att slutföra fas III studien med Xlucane och ansöka om marknadsgodkännande, kan accelerera utvecklingen av vår portfölj av biosimilarkandidater”.

Rådgivare
Vator Securities AB var Global Coordinator och Sole Bookrunner till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD/IR
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Xbrane i någon jurisdiktion, varken från Xbrane eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Vator Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Vator Securities AB agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Vator Securities AB är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Xbrane har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Xbranes aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Xbranes aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Xbranes aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Xbranes aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Xbranes aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Anders Tullgren, Eva Nilsagård, Mats Thorén, Giorgio Chirivi, Peter Edman, Karin Wingstrand, Martin Åmark, Siavash Bashiri, Susanna Helgesen, Dina Jurman, David Vikström, Anders Wallström och Maria Edebrink.