Xbrane Biopharma publicerar kvartalsrapport för juli – september 2018

Delårsrapport

IR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Pressmeddelande

2018-11-16

Xbrane Biopharma ABs (publ.) ("Xbrane") kvartalsrapport för juli – september för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 2 441 TSEK (-).
 • Bruttomarginalen uppgick till 21% (-).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 84 041 TSEK (331) varav 77 325 TSEK avsåg intäkt för det ingånga samarbetsavtalet med STADA för Xlucane.
 • EBITDA uppgick till 62 054 TSEK (-8 180).
 • FoU-kostnader uppgick till -12 069 TSEK (-6 620) vilket motsvarar 54% (80) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till 60 096 TSEK (-9 092).
 • Resultat per aktie uppgick till 9,49 SEK (-1,53).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 64 311 TSEK (23 624).

Finansiell översikt första nio månaderna 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 15 589 TSEK (11 236).
 • Bruttomarginalen uppgick till 21% (24).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 98 437 TSEK (727) varav 77 325 TSEK avsåg intäkt för det ingånga samarbetsavtalet med STADA för Xlucane och 13 008 TSEK avsåg milstolpebetalning för utlicenseing av Spherotide till CR Pharma.
 • EBITDA uppgick till 24 257 TSEK (-23 535).
 • FoU-kostnader uppgick till -60 294 TSEK (-20 450) vilket motsvarar 78% (76) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till 19 187 TSEK (-25 778).
 • Resultat per aktie 3,11 SEK (-4,91).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Samarbetsavtal ingicks med STADA för Xlucane där STADA förvärvat 50% av projektet. Parterna kommer därmed att dela kostnader för utveckling marknadsföring och distribution samt intäkter lika framöver. Intäkt för det ingånga samarbetsavtalet uppgick till 77 325 TSEK.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • I oktober presenterade Xbrane resultatet från en in-vivostudie genomförd på kaniner som påvisade ekvivalent tolerabilitet och farmakokinetisk profil för Xlucane jämfört med Lucentis®.

Om Xbrane

Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Åmark, VD

M: +46 (0) 763-093 777

E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR

M: +46 (0) 708-278 636

E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 08:00.

Xbrane publicerar kvartalsrapport för juli- september 2018
Xbrane_Q3_2018_SVE


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire