Xbrane Biopharma publicerar kvartalsrapport för januari – mars 2020

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q1

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) kvartalsrapport för januari – mars för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt första kvartalet 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 0 MSEK (0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,9 MSEK (1,2).
 • EBITDA uppgick till -47,0 MSEK (-31,2).
 • FoU-kostnader uppgick till 44,6 MSEK (26,5) vilket motsvarar 86 procent (82) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -48,9 MSEK (-33,3).
 • Resultat per aktie -3,17 SEK (-5,26).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 84,5 MSEK (44,3).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Februari hade 50 procent av patienterna i Xplore studien rekryterats, vilket utgör en viktig milstolpe.
 • För att stärka ledningsgruppen inför kommande kommersialisering av våra biosimilarer har koncernledningen utökats med Maria Edebrink, chef för Regulatory Affairs och Anders Wallström, chef för Manufacturing and Supply Chain, vilka båda har varit anställda sedan början av 2019. Dessutom har Xiaoli Hu rekryterats till tjänsten som chef för Business Development och ingår i koncernledningen från och med den 1 maj 2020. Till följd av Xbranes strategiska fokus på biosimilarer, ingår inte längre Paolo Sarmientos, chef över långtidsverkande injicerbara läkemedel, i koncernledningen.
 • Finchimica S.p.A., moderbolag till kontraktstillverkaren ICI S.p.A, som Primm Pharma använder sig av för tillverkning av Spherotide, försattes i början av 2020 i konkurs. Primm Pharma vidtar lämpliga åtgärder för att säkra sina intressen i framtida produktion av Spherotide.
 • Styrelseledamoten Maris Hartmanis meddelar att han inte ställer upp för omval 2020.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I april kommunicerade bolaget om den pågående Covid-19 pandemins påverkan på Xbranes verksamhet. Xbrane har anpassat sin verksamhet för att efterleva lokala myndigheters hälsoriktlinjer. Detta har innburit inställda resor, omställning till digitala möten och att majoriteten av de anställda arbetar hemifrån. Xplore-studien är fortsatt öppen för rekrytering av nya patienter och behandling av patienter som redan ingår i studien. Arbetet kring Xplore följer lokala myndigheters riktlinjer såväl som de från Europeiska läkemedelsmyndigheten (”EMA”) och Amerikanska läkemedelsmyndigheten (”FDA”). Säkerhet för patienter och klinikernas personal är vår första prioritet. Den snabba utvecklingen av Covid-19-pandemin gör det svårt att prognostisera framtida rekryteringstakt i detta skede. Dock är vår bedömning att Xplore slutrekryteras under tredje kvartalet 2020 och är därmed fortfarande på väg mot marknadsgodkännande innan Lucentis® förlorar patentskyddet i EU juli 2022.
 • I maj meddelade Xbrane och STADA att de ingått partnerskap med Bausch + Lomb för kommercialisering av Xlucane i USA och Kanada. Enligt avtalet kommer Bausch + Lomb att betala en licensavgift bestående av ett medelstort ensiffrigt miljonbelopp i USD vid signering och milstolpebetalningar vid regulatoriskt godkännande och lansering samt däröver dela bruttovinsten från försäljning med Xbrane och STADA. Xbrane och STADA kommer att dela alla intäkter från Bausch + Lomb från kommersialiseringen av Xlucane i USA och Kanada lika.