Xbrane Biopharma publicerar kvartalsrapport för januari – mars 2019

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q1

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) kvartalsrapport för januari – mars för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt första kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (8 616).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (23).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1  201 TSEK (13 674).
 • EBITDA uppgick till -31 236 TSEK (-7 344).
 • FoU-kostnader uppgick till 26  523 TSEK (20 260) vilket motsvarar 82 procent (88) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -33  313 TSEK (-8 916).
 • Resultat per aktie -5,26 SEK (-1,50).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 44  317 TSEK (18 930).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Godkännande erhölls från FDA (Food and Drug Administration) i USA avseende initiering av den registreringsgrundande fas I/III studie med Xlucane som går under namnet Xplore.
 • Martin Åmark, VD, tog över rollen som IR-ansvarig i Bolaget då tidigare IR-ansvarig, Susanna Helgesen, även CFO, är föräldraledighet på deltid. Susanna kvarstår som CFO och ekonomiteamet har därtill utökats med en controllertjänst.
 • Alessandro Sidoli och Saeid Esmaeilzadeh delgav att de inte kommer att ställa upp för omval till styrelsen vid årsstämman 2019.
 • En fulltecknad företrädesemission genomfördes i mars 2019 vilken inbringade 59 MSEK före emissionskostnader till Bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I april rekryterades och behandlades den första patienten i Xplore-studien.
 • Vid företrädesemissionen konverterades 8 MSEK av den utställda kreditfaciliteten från Serendipity till aktier.
 • Försäljningsmål presenterades för Xlucane om att nå €350 miljoner i årlig nettoomsättning tre år efter produktlanseringen vilket beräknas ge cirka €100 miljoner i årlig licensinkomst för Xbrane, efter avdrag för produktions- och försäljningsrelaterade kostnader och vinstdelning med STADA.
 • En mammaliecell-baserad teknologisk plattform har framgångsrikt etablerats och utvecklingen accelereras nu av Xdivane , en biosimilar på PD-1-hämmaren nivolumab (Opdivo®), som första produkt på denna plattform.