Xbrane Biopharma publicerar kvartalsrapport för januari – mars 2018

Delårsrapport

IR

Nyheter

Rapport

Svenska

Pressmeddelande
2018-05-14

Xbrane Biopharma ABs (publ.) ("Xbrane") kvartalsrapport för januari – mars för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översiktförsta kvartalet 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 8 616 TSEK (6 840).
 • Bruttomarginalen uppgick till 23% (22).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 13 674 TSEK (140).
 • EBITDA uppgick till -7 344 TSEK (-7 796).
 • FoU-kostnader uppgick till 20 260 TSEK (7 911) vilket motsvarar 84% (76) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -8 916 TSEK (-8 725).
 • Resultat per aktie -1,50 SEK (-1,83).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18 930 TSEK (22 456).

Väsentliga händelser underförsta kvartalet 2018

 • Serendipity Group blir största aktieägare i Xbrane efter att Serendipity Ixora skiftat ut sitt aktieinnehav till sina aktieägare.
 • Xbrane ingick utlicenseringsavtal med CR Pharma för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Kina.

Väsentliga händelser efterkvartalets utgång

 • Anders Tullgren valdes av den extra bolagsstämman 3 april till ny styrelseordförande.
 • En riktad emission om totalt 41 857 aktier och 141 785 teckningsoptioner genomfördes och tecknades av medlemmar ur styrelsen och koncernledningen.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 08:00.

PM Xbrane Biopharma publicerar kvartalsrapport för januari – mars 2018
Xbrane Q1 2018 rapport


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire