Xbrane Biopharma publicerar kvartalsrapport för januari – juni 2020

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q2

Rapport

Regulatorisk

Svenska

VPML

Trots rådande coronapandemi lyckades Xbrane under kvartalet att etablera partnerskap med Bausch + Lomb avseende Xlucane för USA och Kanada samt ta in 146 MSEK i en riktad emission där flera nya institutionella investerare deltog.

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) kvartalsrapport för januari – juni för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 0 MSEK (0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,3 MSEK (1,8).
 • EBITDA uppgick till -51,6 MSEK (-45,1*).
 • FoU-kostnader uppgick till -45,1 MSEK (-40,8*) vilket motsvarar 77 procent (85*) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -53,4 MSEK (-47,4*).
 • Resultat per aktie -3,11 SEK (-5,63*).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 232,5 MSEK (171,4) vilket exkluderar milstolpebetalningen från Bausch + Lomb som erhölls efter balansdagen.

Finansiell översikt första sex månaderna 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 0 MSEK (0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 10,2 MSEK (3,0).
 • EBITDA uppgick till -101,5 MSEK (-79,0*).
 • FoU-kostnader uppgick till -92,6 MSEK (-70,0*) vilket motsvarar 81 procent (83*) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -105,2 MSEK (-83,3*).
 • Resultat per aktie -6,12 SEK (-9,90*).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Den pågående coronapandemin har för Xbrane inneburit en snabb omställning av verksamheten för att efterleva lokala myndigheters hälsoriktlinjer. Detta har inneburit inställda resor, omställning till digitala möten och att majoriteten av de anställda som inte arbetar i labbet arbetar hemifrån. Xplore-studien har hållits öppen för rekrytering men med en betydligt lägre rekryteringstakt under mars-maj. Dock har rekryteringstakten återhämtat sig från och med maj. Arbetet kring Xplore följer lokala myndigheters riktlinjer såväl som de från Europeiska läkemedelsmyndigheten (”EMA”) och Amerikanska läkemedelsmyndigheten (”FDA”) och säkerheten för patienter och klinikernas personal är av högsta prioritet. Ovissheten kring utvecklingen av pandemin gör det svårt att prognostisera rekryteringstakt för återstoden av studien. Vi uppskattar att sista patienten kommer att rekryteras i slutet av tredje kvartalet eller början av fjärde kvartalet 2020 beroende på påverkan av coronapandemin under kommande månader. Givet denna tidsplan bedömer vi att vi kommer att kunna ansöka som planerat om och erhålla marknadsgodkännande av Xlucane före Lucentis® förlorar sitt patentskydd i EU i juli 2022.
 • I maj ingick Xbrane och STADA ett partnerskap med Bausch + Lomb för kommersialisering av Xlucane i USA och Kanada. Intäkter för den första av potentiellt flera milstolpebetalningar periodiseras över två år. Framtida bruttovinster från försäljning kommer att delas mellan Bausch + Lomb, Xbrane och STADA. Mellan Xbrane och STADA kommer alla intäkter från Bausch + Lomb från kommersialiseringen av Xlucane i USA och Kanada att delas lika.
 • I maj genomförde bolaget en riktad emission om 146 MSEK till nya investerare som TIN fonder och Swedbank Robur Ny Teknik samt vissa existerande ägare.
 • I maj ingick bolaget avtal för etablering av ett expanderat utvecklingslabb i Life Science-klustret på Campus Solna. Inflyttning beräknas till första kvartalet 2021.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Bolaget meddelade att Susanna Helgesen kommer att avgå som CFO under året.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 21 augusti, 2020 kl 10.00 CET. Se nedan länk och telefonnummer till presentationen: https://edge.media-server.com/mmc/p/iacxcxxa

Standard international: +44 (0) 2071 928 338
UK (Lokalt): +44 (0) 844 481 97 52
UK (Avgiftsfritt): 08 002 796 619
Sweden (Lokalt): +46 (0) 850 692 180
Sweden (Avgiftsfritt): 020 012 51 60
US (Lokalt): +1 646 741 31 67
US (Avgiftsfritt): +1 877 870 91 35

Verifieringskod: 4598698

* Denna period har räknats om på grund av rättelse, se vidare bilaga 1 för effekterna från omräkningen.