Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q1

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari-mars 2024 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

FINANSIELL ÖVERSIKT
FÖRSTA KVARTALET 2024*
• Nettoomsättning uppgick till 14,1 MSEK (61,8).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,2 MSEK (4,0).
• EBITDA uppgick till –76,0 MSEK (–48,4).
• FoU-kostnader uppgick till –87,6 MSEK (–57,9) motsvarande 88 procent (76) av totala rörelse-
kostnader.
• Periodens resultat uppgick till –97,4 MSEK (–58,4).
• Resultat per aktie uppgick till –0,3 SEK (–0,10).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 269,8 MSEK (118,7).

*Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024**
• I januari offentliggjordes en företrädesemission av units om cirka 343 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer Xbrane att erhålla upp till cirka 78 MSEK. Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 22 februari, 2024. Det slutliga utfallet i företrädesemissionen visade att 29 325 411 units, motsvarande cirka 98,4 procent av emissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Genom emissionen tillfördes en emissionslikvid om totalt cirka 337,2 MSEK före avdrag för kostnader för företrädesemissionen. Därutöver beslutades om en riktad kvittningsemission av 33 402 483 aktier till garanter i företrädesemissionen, med samma teckningskurs som vid företrädesemissionen. Aktierna registrerades och likviden inkom under mars, varför effekterna i balansräkning och kassaflöde är synliga i denna delårsrapport för kvartal 1, 2024.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER KVARTALETS UTGÅNG**
• I april tillkännagavs att FDA (U.S. Food and Drug Administration) skickat ett CRL (Complete Response Letter) som svar på Xbranes ansökan om marknadsgodkännande för sin ranibizumab biosimilarkandidat (under utvecklingsnamn Xlucane) för behandling av ögonsjukdomar.

• I maj offentliggjordes att Xbrane och STADA ingår partnerskap med Valorum Biologics för att kommersialisera biosimilarkandidaten för Ranibizumab i USA. De tre partnerna har åtagit sig att ta biosimilarkandidaten för ranibizumab till den amerikanska marknaden så snabbt som möjligt, och på så sätt bidra till fler behandlingsmöjligheter som kan minska kostnaderna och öka patienternas tillgång till biologiska läkemedel för allvarliga ögonsjukdomar. Valorum kommer att betala en licensavgift på upp till 45 miljoner USD, fördelat mellan förskottsbetalning, regulatoriska och försäljningsrelaterade milstolpar, samt royalties på nettoförsäljningen. Betalningarna kommer delas lika av Xbrane och STADA.

** Se sidan 8 för mer information

Direktlänk till webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedan länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
Xbrane Biopharma Q1 Report 2024 (financialhearings.com)

Telekonferenslänk
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Call Access (financialhearings.com)