Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – mars 2023

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q1

Rapport

Regulatorisk

Svenska

”Ximluci® lanserad i Europa, ramavtal vunnet med NHS i England.”

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari – mars för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt första kvartalet 2023

• Nettoomsättning uppgick till 61,8 MSEK (7,3).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,0 MSEK (6,0).
• EBITDA uppgick till –48,4 MSEK (–32,9).
• FoU-kostnader uppgick till –57,9 MSEK (–35,9)
motsvarande 76 procent1) (72) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –58,4 MSEK (–36,1).
• Resultat per aktie uppgick till –2,12 SEK (–1,44).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 118,7 MSEK (301,5).

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

• I februari beviljade Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) marknadsföringstillstånd för Ximluci® (ranibizumab) i Storbritannien. STADA lanserade produkten i Storbritannien under första kvartalet 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• I början av april kommunicerades att Ximluci®
lanserats i de huvudsakliga europeiska marknaderna. Ximluci® är den första produkten som lanserats genom ett strategiskt samarbete mellan STADA och Xbrane. Med introduktionen
av ranibizumab erbjuder STADA och Xbrane ett kostnadseffektivt alternativ till europeiska patienter.

• Xbrane skickade i april in ansökan om marknadsgodkännande för Ximluci® till US Food & Drug Administration, FDA, (USAs motsvarighet till Läkemedelsverket). Inom 60 dagar förväntas FDA validera och besluta om granskning av ansökan. Därefter förväntar sig Xbrane en granskningsprocess på cirka 10 månader och ett godkännande kan därmed erhållas under första halvåret 2024.

• I slutet av april meddelade bolaget att STADA och Xbrane vunnit ett ramavtal med engelska
läkemedelsverket National Health Service (NHS) i Storbritannien avseende leverans av Ximluci®. Avtalet omfattar en betydande del av den kliniska efterfrågan av ranimizumab i Storbritannien. Det nominella totala värdet av detta ramavtal, som löper från 1 april 2023 till 31 mars 2024, är 70 miljoner pund (cirka 900 miljoner SEK), vilket delas mellan två leverantörer. Finala volymer kommer att avgöras av förmågan att leverera och ta marknadsandelar. Biosimilarkonkurrens på ranibizumab har potential att öka patienttillgången och skapa betydande besparingar för NHS i England.

• Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023 genomförde bolaget i maj månad en riktad nyemission om cirka 125 MSEK2) till en teckningskurs om 73,1 kronor per aktie. I samband med den riktade nyemissionen, ingicks ett bindande avtal med CVI Investments Inc. avseende en finansiering genom konvertibla obligationer om 250 MSEK2 ). Effekterna i balansräkningen och kassaflödet kommer blir synliga först i kommande delårsrapport, april–juni 2023.

1) Se sidan 9 för mer information om forskning och utvecklingskostnader.
2) Före transaktionskostnader.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 31:e maj 2023 kl 11.00 CET. Se nedan länk till presentationen:

Om du önskar delta via webcasten gå in på länk nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

https://ir.financialhearings.com/xbrane-biopharma-q1-2023/register

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002104