Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – juni 2021

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q2

Rapport

Regulatorisk

Svenska

VPML

De positiva interimsresultaten från fas III studien Xplore banar väg för ansökan om marknadsgodkännande av Xlucane™ under 2021

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari – juni, 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 2,5 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 3,6 MSEK (5,3).
 • EBITDA uppgick till -54,8 MSEK (-51,6).
 • FoU-kostnader uppgick till -51,7 MSEK (-45,1) vilket motsvarar 83 procent (77) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -59,2 MSEK (-53,4).
 • Resultat per aktie -2,67 SEK (-3,11).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 129,3 MSEK (232,5).

Finansiell översikt första sex månaderna 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 2,5 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 7,7 MSEK (10,2).
 • EBITDA uppgick till -103,8 MSEK (-101,5).
 • FoU-kostnader uppgick till -97,8 MSEK (-92,6) vilket motsvarar 83 procent (81) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -110,4 MSEK (-105,2).
 • Resultat per aktie -4,97 SEK (-6,12).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 129,3 MSEK (232,5).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Xbrane höll en virtuell kapitalmarknadsdag i maj på vilken bolaget kommunicerade sin ambition att generera positivt operationellt kassaflöde på månadsbasis genom nettoinkomsterna från Xlucane™ i slutet av 2023/början av 2024 samt att initiera ett nytt utvecklingsprojekt per år.
 • Under juni månad erhölls top-line data från en interimsanalys av den pågående fas III ekvivalens studien Xplore med Lucentis® biosimilarkandidaten Xlucane™. Xlucane™ nådde det primära effektmåttet och påvisade ekvivalent effekt med Lucentis® i förändring av BCVA (standardiserat mått på synförmåga) vid åttonde behandlingsveckan. Bolaget bekräftade sin avsikt att inlämna ansökan om marknadsgodkännande till Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) under tredje kvartalet, 2021 och till Amerikanska Läkemedelsmyndigheten (FDA) i fjärde kvartalet, 2021 på basis av interimsresultaten.
 • Med stöd av bemyndigande från årsstämman 6 maj 2021 tillkännagav och genomförde bolaget en riktad nyemission om 380 miljoner kronor till en teckningskurs om 135 kronor per aktie, i slutet av juni. Aktierna registrerades och likviden inkom under juli, därav blir effekterna i balansräkningen och kassaflödet synliga först i kommande delårsrapport, juli-september 2021.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Xbrane Biopharma blev officiellt certifierade som ett Great Place to Work® av institutet Great Place to Work®.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 13 augusti, 2021 kl 10:00 CET. Se nedan länk och telefonnummer till presentationen:

Länk:
https://edge.media-server.com/mmc/p/e2styz5g

Verifieringskod: 1974425
Standard international: +44 (0) 2071 928 338
UK (Lokalt): +44 (0) 844 481 97 52
UK (Avgiftsfritt): +44 (0) 800 279 66 19
Sweden (Lokalt): +46 (0) 856 618 467
Sweden (Avgiftsfritt): +46 (0) 20 012 51 60
US (Lokalt): +1 646 741 31 67
US (Avgiftsfritt): +1 877 870 91 35