Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för april – juni 2019

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q2

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för april – juni för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (4 532).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (18).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1  794 TSEK (722).
 • EBITDA uppgick till -42 140 TSEK (-30 454).
 • FoU-kostnader uppgick till -37 842 TSEK (-27 965) vilket motsvarar 85 procent (87) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -44 399 TSEK (-31 993).
 • Resultat per aktie uppgick till -5,28 SEK (-5,13).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 171 410 TSEK (19 255).

Finansiell översikt första sex månaderna 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (13 148).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (21).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 995 TSEK (14 396).
 • EBITDA uppgick till -73 376 TSEK (-37 797).
 • FoU-kostnader uppgick till -64 365 TSEK (-48 225) vilket motsvarar 84 procent (88) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -77 712 TSEK (-40 909).
 • Resultat per aktie uppgick till -9,24 SEK (-6,56).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Försäljningsmål presenterades för Xlucane om att nå 350 MEUR i årlig nettoomsättning tre år efter produktlansering. Detta beräknas generera cirka 100 MEUR i årliga licensintäkter för Xbrane, efter avdrag för produktions- och försäljningsrelaterade kostnader samt vinstdelning med STADA.
 • I april rekryterades och behandlades den första patienten i den registreringsgrundande fas III-studien, Xplore.
 • Vid bolagsstämman 2019 valdes Ivan Cohen-Tanugi samt Eva Nilsagård in i styrelsen. Saeid Esmaeilzadeh och Alessandro Sidoli avböjde omval.
 • I en första mindre kapitalanskaffning som påbörjades under första kvartalet 2019 och slutfördes under andra kvartalet 2019 genomfördes en företrädesemission som inbringade 59 MSEK före emissionskostnader till bolaget.
 • I en andra större kapitalanskaffning som påbörjades under andra kvartalet genomfördes en riktad emission som inbringade 147 MSEK till bolaget före transaktionskostnader. I den riktade emissionen inkluderades konvertering till aktier avseende den återstående delen av kreditfaciliteten från Serendipity, uppgående till 37 MSEK. Efter konverteringen är kreditfaciliteten fullt reglerad.
 • En mammaliecell-baserad teknologisk plattform har framgångsrikt etablerats och utvecklingen accelereras nu av Xdivane. Xdivane är en biosimilar på PD-1-hämmaren nivolumab (Opdivo®), som blir den första produktkandidat som utvecklas på denna plattform.
 • Xbrane har utökat sitt strategiska utvecklingspartnerskap med STADA avseende utveckling av biosimilarer. Bolagen kommer att utvärdera potentiellt samarbete kring Xbranes pre-kliniska biosimilarer Xcimzane (certolizumab pegol (Cimzia®) biosimilar) och Xdivane (nivolumab (Opdivo®) biosimilar) samt potentiella ytterligare biosimilarer.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I en andra större kapitalanskaffning som inleddes under andra kvartalet påbörjades en företrädesemission som inbringade 91 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen tecknades till 81 procent och resterande 19 procent tillföll garanter.