Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké 2023

Bokslutskommuniké

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) bokslutskommuniké för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

FINANSIELL ÖVERSIKT
FJÄRDE KVARTALET 2023*
• Nettoomsättning uppgick till 66,9 MSEK (17,3).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 3,7 MSEK (0,5).
• EBITDA uppgick till –69,2 MSEK (–50,7).
• FoU-kostnader uppgick till –79,0 MSEK (–59,5) motsvarande 84 procent (82) av totala rörelse-
kostnader.
• Periodens resultat uppgick till –157,5 MSEK (–60,7).
• Resultat per aktie uppgick till –5,28 SEK (–2,25).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 65,4 MSEK (194,0).
• Goodwill hänförligt till dotterbolaget Primm Pharma har skrivits ner med -64,6 MSEK (0,0).

FINANSIELL ÖVERSIKT
HELÅR 2023*
• Nettoomsättning uppgick till 238,7 MSEK (57,6).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 13,7 MSEK (20,9).
• EBITDA uppgick till –288,4 MSEK (–149,6).
• FoU-kostnader uppgick till –305,8 MSEK (–199,6) motsvarande 82 procent (82) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –388,2 MSEK (–172,5).
• Resultat per aktie uppgick till –13,52 SEK (–6,75).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 65,4 MSEK (194,0).
• Goodwill hänförligt till dotterbolaget Primm Pharma har skrivits ner med -64,6 MSEK (0,0).

*Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER FJÄRDE KVARTALET 2023**
•I november meddelades att bolaget fokuserar sin utvecklingsportfölj och avslutar utvecklingen av Xtrudane™ (biosimilarkandidat till Keytruda®). Ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas generera cirka 50 miljoner kronor i årliga besparingar introduceras.

•I december meddelades att tre nya patent godkänts av Svenska Patent och Registreringsverket (PRV).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER KVARTALETS UTGÅNG**
• I januari offentliggjordes en företrädesemission av units om cirka 343 MSEK, bestående av aktier
och teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer Xbrane att erhålla upp till cirka 78 MSEK. Företrädesemissionen är villkorad av ett godkännande vid en extra bolagsstämma. Syftet med Företrädesemissionen är primärt att finansiera förberedande aktiviteter för lanseringen av Ximluci® i USA, lanseringen av Ximluci® PFS, produktion av kliniskt material för BIIB801, utveckling och produktion av kliniskt material för Xdivane™, allmänna företagsändamål samt förskottsbetalning i kontanter av de kommande sex (6) amorteringarna av konvertibla obligationer till CVI, Investments Inc.

** Se sidan 8 för mer information

Direktlänk till webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedan länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
Xbrane Biopharma Q4 Report 2023 (financialhearings.com)

Telekonferenslänk
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Call Access (financialhearings.com)