Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Avtal med Biogen bekräftar Xbrane som en global ledande biosimilarutvecklare

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) bokslutskommuniké, 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,5 MSEK (3,2).
 • EBITDA uppgick till –28,2 MSEK (–61,6).
 • FoU–kostnader uppgick till –28,9 MSEK (–57,5) motsvarande 79 procent (87) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till –32,5 MSEK (–63,1).
 • Resultat per aktie uppgick till –1,32 SEK (–3,01).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 295,2 MSEK (243,1).

Finansiell översikt helåret 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 15,6 MSEK (17,6).
 • EBITDA uppgick till –168,4 MSEK (–213,1).
 • FoU–kostnader uppgick till –160,6 MSEK (–197,3) motsvarande 82 procent (84) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till –188,4 MSEK (–226,0).
 • Resultat per aktie uppgick till –7,77 SEK (–12,48).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 295,2 MSEK (243,1).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2021.

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • I oktober ingick Xbrane ett samarbetsavtal med AGC Biologics, för uppskalning av den etablerade tillverkningsprocessen för Xcimzane™ och tillverkning av flertalet uppskalningsbatcher i kommersiell skala för kommande fas 1 och fas 3 studier och även jämförande kvalitetsstudier (CAA) för att påvisa biosimilaritet, vilket krävs för ansökan om marknadsgodkännande.
 • Under oktober beviljades bolaget sex nya patent av Patent- och registreringsverket (PRV).
 • I december tillkännagav bolaget att de initierat utveckling av två nya biosimilarkandidater till referensprodukterna Keytruda® respektive Darzalex®. Tillsammans med utvecklingen av Xdivane™, en biosimilarkandidat till Opdivo®, bildar detta en biosimilarportfölj inom onkologi som adresserade 278 mdr SEK i försäljning av referensprodukterna, under 2021.
 • Under december meddelades att bolagets aktier från och med den 3 januari 2022 flyttas till Nasdaq Stockholms Mid Cap segment.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I februari slutfördes ett avtal med Biogen Inc. om utveckling och kommersialiseringspartner för Xcimzane™, en biosimilarkandidat till Cimzia®. Enligt avtalet ansvarar Xbrane för den prekliniska utvecklingen varefter Biogen tar vid och driver och finansierar resterande utveckling inklusive kliniska studier. Biogen betalar en up-front på 8 MUSD och ytterligare 80 MUSD i utvecklings- och försäljningsbaserade betalningar samt utöver det royalties på försäljningen.
 • I februari offentliggjordes också fullständiga top-line data från den kliniska ekvivalens studien Xplore för Xlucane™, en biosimilarkandidat till Lucentis®. Enligt Xbranes utvärdering mötte Xlucane™ det primära effektmåttet och inga kliniskt meningsfulla skillnader kunde observeras på sekundära effekt och säkerhetsmått.
 • Vidare tillkännagav bolaget i februari att dess dotterbolag Primm Pharma blivit kassaflödespositivt genom royalties från utlicensiering av IP och produktionsutrustning till produktionspartnern ICI. Försöken att avyttra dotterbolaget fortsätter även om de pågående due dilingence förhandlingarna med den tilltänkta köparen New FaDem pausats.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 24 februari, 2022 kl 10:00 CET.

Se nedan länk och telefonnummer till presentationen:

Länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/43thqez6

Verifieringskod: 688 50 49

Standard international: +44 (0) 2071 928 338
UK (Lokalt): +44 (0) 844 481 97 52
UK (Avgiftsfritt): +44 (0) 800 279 66 19
Sweden (Lokalt): +46 (0) 856 618 467
Sweden (Avgiftsfritt): +46 (0) 20 012 51 60
US (Lokalt): +1 646 741 31 67
US (Avgiftsfritt): +1 877 870 91 35