Xbrane Biopharma presenterar valberedning

Bolagsinformation

IR

Noteringskrav

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Valberedning

Enligt de principer för valberedning i Xbrane Biopharma AB ("Bolaget" eller "Xbrane") som antogs på årsstämman den 14 maj 2020 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägarna per den 30 september 2020. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2021 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 33 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2020:
– Saeid Esmaeilzadeh utsedd av Serendipity Group AB, bolagets största aktieägare
– Ulrik Grönvall utsedd av Swedbank Robur Fonder, bolagets näst största aktieägare,
– Bengt Göran Westman, bolagets tredje största aktieägare
– Anders Tullgren, Xbranes styrelseordförande.

Saeid Esmaeilzadeh har utsetts till ordförande av valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämma, kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen, styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna, arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen, val och arvodering av Bolagets revisor samt principer för valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen för årsstämman den 6 maj 2021 fram till den 15 januari 2021. Förslagen kan skickas till följande adress: Xbrane Biopharma AB Valberedning, c/o Xbrane Biopharma AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, Sverige, eller via email: valberedning@xbrane.com.

Xbranes årsstämma kommer hållas i Stockholm den 6 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Tullgren, Styrelseordförande
E: valberedning@xbrane.com

Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com