Xbrane Biopharma genomför en riktad nyemission om 20 MSEK

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-05-24

Styrelsen för Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande lämnat från årsstämman den 18 maj 2017, beslutat att emittera totalt 655 738 nya aktier i Xbrane.

Nyemissionen genomförs som en riktad emission till Active Invest-Sweden AB, Thomas Eklund, Zirkona AB och Quantify AB. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 30,50 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 20 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen fastställdes baserat på Xbrane-aktiens marknadspris på Nasdaq First North och motsvarar en rabatt om cirka 7,5 procent mot stängningskurs den 23 maj 2017.

Kapitaltillskottet stärker Bolagets finansiella ställning för att därigenom säkerställa den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen. Kapitaltillskottet skall användas för att kunna initiera framtagandet av nya produktkandidater samt att säkerställa den fortsatta utvecklingen av Bolagets huvudsakliga produkter, Spherotide och Xlucane.

Styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att bredda ägarbasen med branscherfarna investerare och öka förutsättningarna för en bättre likviditet i Bolagets aktier samt tillvarata möjligheten att på för Xbrane attraktiva villkor tillföra nytt kapital till Bolaget. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen, som på grund av ovanstående sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga investerare.

"Vi är mycket stolta över det förtroende som denna grupp av välrenommerade investerare ger oss och ser fram emot att med det nya kapitalet vidareutveckla vår lovande projektportfölj.", säger Martin Åmark, Xbrane's VD.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Xbrane med 655 738 från 4 755 546 till 5 411 284 och aktiekapitalet ökar med cirka 147 007 SEK från cirka 1 066 127 SEK till cirka 1 213 134 SEK.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare i transaktionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Xbrane.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 2017 kl. 8:00.

Pressmeddelande – Xbrane genomför en riktad nyemission


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire