Xbrane Biopharma AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Xbrane Biopharma AB

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2018-03-16

 

Aktieägarna i Xbrane Biopharma AB, org. nr 556749-2375, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 april 2018 kl. 17.30 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17.00.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 26 mars 2018. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 26 mars 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;
 • dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 27 mars 2018. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Xbrane Biopharma AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Stockholm eller per e-post till ir@xbrane.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post till Xbrane Biopharma AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Stockholm eller per e-post till ir@xbrane.com och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 27 mars 2018. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.xbrane.com.
 • Förslag till dagordning:

 • Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Val av en justeringsperson
 • Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Val av ny styrelseledamot
 • Beslut om nyemission av högst 32 857 aktier till tillträdande styrelseledamot
 • Beslut om emission av högst 49 285 teckningsoptioner till tillträdande styrelseledamot
 • Beslut om nyemission av högst 10 000 aktier till nuvarande styrelseledamöter
 • Beslut om emission av högst 15 000 teckningsoptioner till nuvarande styrelseledamöter
 • Beslut om emission av högst 96 000 teckningsoptioner till koncernledningen
 • Stämman avslutas
 • Förslag till beslut:

  Punkt1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

  Punkt6: Val av ny styrelseledamot
  Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

  Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till den föreslagne ledamoten utan att förslag till arvode kommer läggas fram på årsstämman 2018.

  Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att Anders Tullgren väljs som ny styrelseledamot och styrelseordförande. Styrelsen kommer därmed bestå av Giorgio Chirivi, Peter Edman, Saeid Esmaeilzadeh, Maris Hartmanis, Allessandro Sidoli, Anders Tullgren och Karin Wingstrand.

  Mer information om den föreslagna styrelseledamoten

  Anders Tullgren

  Födelseår: 1961

  Nationalitet: Svensk

  Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare.

  Aktieinnehav i Bolaget per dagen för denna kallelse, inklusive närstående fysisk och juridisk person:0

  Anders Tullgren är styrelseordförande i Trialbee AB,Sverige och styrelseledamot i BrandingScience Ltd,UK. Han har över 30 års global erfarenhet från läkemedelsindustrin och har haft olika seniora ledarskapsroller i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Norden. Den senaste rollen som han lämnade 2017 var som President för den Interkontintala regionen hos Bristol Myers Squibb med ett ansvar för över 30 länder, 5000 medarbetare och en omsättning på över 20 miljarder SEK.

  Mer information om de till kvarstående ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.xbrane.com och i årsredovisningen för 2016.

  Punkt7: Beslut om nyemission av högst 32 956 aktier till tillträdande styrelseledamot
  Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om nyemission av högst 32 857 aktier enligt följande:

  Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 7 366,5394 kronor.

  Teckningskursen för varje aktie ska vara 60,87 kronor, vilket motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North under perioden från och med den 2 mars 2018 till och med den 15 mars 2018, totalt 2 000 005,59 kronor om samtliga aktier tecknas.

  Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den vid extra bolagsstämman till nyval föreslagna ledamoten.

  Teckning av aktie ska ske genom betalning senast den 6 april 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

  De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda tillträdande styrelseledamot ägande i Bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och tillträdande styrelseledamot att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling samt höja motivationen för ledamoten. Vidare erhåller Bolaget kapital på ett tidseffektivt sätt till attraktiva villkor. Grunden för teckningskursen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för de tio handelsdagarna från 2 mars 2018 till och med 15 mars 2018 utan rabatt.

  Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

  Punkt8: Beslut om emission av högst 49 285 teckningsoptioner till tillträdande styrelseledamot
  Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om emission av högst 49 285 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 11 049,009239 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla:

  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma den vid extra bolagsstämman till nyval föreslagna styrelseledamoten.

  Teckningsoptionerna ska tecknas genom betalning senast den 6 april 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

  Den teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, baserat på en teckningskurs vid utnyttjandet av teckningsoptionerna om 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North från och med den 2 mars 2018 till och med den 15 mars 2018. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

  Den teckningsberättigade äger rätt att teckna 1,5 teckningsoptioner för varje aktie som tecknas i enlighet med förslag till beslut om nyemission av aktier enligt punkt 7.

  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 april 2021 till och med den 31 maj 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

  Teckningskursen ska vara 91 kronor, vilken motsvarar till ett belopp motsvarande 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden från och med den 2 mars 2018 till och med den 15 mars 2018.

  Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

  Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda den tillträdande ledamoten ytterligare ägande i Bolaget som en del av förslaget till nyemission av aktier i Bilaga 1. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och den deltagande ledamoten att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för den deltagande ledamoten.

  I samband med teckning av optioner av ledamoten ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om hans styrelseuppdrag upphör eller om han i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

  De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, och bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

  Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

  Beredning av Serendipity Group AB förslag till nyemission av aktier och teckningsoptioner, kostnader, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.
  Förslagen enligt punkterna 7-8 har beretts av externa rådgivare i samråd med Serendipity Group AB och delar av koncernledningen.

  Värdering
  Teckning av aktierna och teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande aktiens respektive optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 60,8672 kronor, 5,91 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 91 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,44 procent och en volatilitet om 33,52 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

  Kostnader
  Då aktierna och teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionerna. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av emissionerna.

  Utspädning
  Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 5 956 770. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av aktier och teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 1,38 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning av aktier och teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningen av nyemissionen av aktier motsvarar 0,55 procent och utspädningen vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner motsvarar 0,82 procent av utspädningen. Utspädningseffekten av emissionen av aktier enligt punkt 7 och punkt 9 samt teckningsoptioner enligt denna punkt med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner enligt punkt 10 och punkt 11, beräknas uppgå till cirka 3,30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av aktier samt teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker i samtliga programmen.

  Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
  Det förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

  Punkt 9: Beslut om nyemission av högst 10 000 aktier till nuvarande styrelseledamöter
  Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om nyemission av högst 10 000 aktier enligt följande:

  Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 2 241,860452 kronor.

  Teckningskursen för varje aktie ska fastsällas till aktiens volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North under perioden från och med den 20 mars 2018 till och med den 2 april 2018.

  Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande styrelseledamöter (exklusive Saeid Esmaeilzadeh, dvs. fem ledamöter), varvid vardera ledamot äger rätt att teckna högst 2 000 aktier.

  Teckning av aktie ska ske genom betalning senast den 6 april 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

  De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda fem styrelseledamöter ägande i Bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och ledamöterna att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling samt höja motivationen för ledamöterna. Vidare erhåller Bolaget kapital på ett tidseffektivt sätt till attraktiva villkor. Grunden för teckningskursen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för de tio handelsdagarna från 20 mars 2018 till och med 2 april 2018 utan rabatt.

  Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

  Punkt10: Beslut om emission av högst 15 000 teckningsoptioner till nuvarande styrelseledamöter
  Aktieägaren Serendipity Group AB föreslår att extra bolagsstämma beslutar om emission av högst 15 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 362,790678 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla:

  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma nuvarande styrelseledamöter (exklusive Saeid Esmaeilzadeh, dvs. fem ledamöter), vilka äger rätt att teckna 1,5 teckningsoptioner för varje aktie som tecknas i enlighet med förslag till beslut om nyemission av aktier enligt punkt 9 (högst 3 000 teckningsoptioner vardera, totalt 15 000 teckningsoptioner).

  Teckningsoptionerna ska tecknas genom betalning senast den 6 april 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

  De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, baserat på en teckningskurs vid utnyttjandet av teckningsoptionerna om 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North från och med den 20 mars 2018 till och med den 2 april 2018. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 april 2021 till och med den 31 maj 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

  Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden från och med den 20 mars 2018 till och med den 2 april 2018. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

  Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

  Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inom ramen för incitamentsprogram 2018/2021 erbjuda fem av styrelsens ledamöter ytterligare ägande i Bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och deltagande styrelseledamöter att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de deltagande ledamöterna.

  I samband med teckning av optioner av ledamöterna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om hans styrelseuppdrag upphör eller om han i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

  De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, och bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

  Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

  Beredning av Serendipity Group AB förslag till emission av aktier och incitamentsprogram 2018/2021, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.
  Förslagen enligt punkterna 9-10 har beretts av externa rådgivare i samråd med Serendipity Group AB och delar av koncernledningen.

  Värdering
  Teckning av aktierna och teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande aktiens respektive optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 60,8672 kronor, 5,91 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 91 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,44 procent och en volatilitet om 33,52 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

  Kostnader
  Då aktierna och teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionerna. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av emissionerna.

  Utspädning
  Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 5 956 770. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av aktier och teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 0,42 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning av aktier och teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningen av nyemissionen av aktier motsvarar 0,17 procent och utspädningen vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner motsvarar 0,25 procent av utspädningen. Utspädningseffekten av emissionen av aktier enligt punkt 7 och punkt 9 samt teckningsoptioner enligt denna punkt med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner enligt punkt 8 och punkt 11, beräknas uppgå till cirka 3,30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av aktier samt teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker i samtliga programmen.

  Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
  Det förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

  Punkt11: Beslut om emission av högst 96 000 teckningsoptioner till koncernledningen
  Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 96 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 21 521,860342 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla:

  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma koncernledningen (högst fyra personer).

  Koncernledningen kommer att erbjudas att teckna teckningsoptioner enligt följande:

  • Koncernledningen bestående av upp till fyra befattningar erbjuds att teckna mellan 6 000 och 24 000 teckningsoptioner varvid verkställande direktör kan erbjudas högst 24 000 teckningsoptioner och övriga högst 24 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 96 000 teckningsoptioner.

  Teckningsoptionerna ska tecknas genom betalning senast den 6 april 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

  De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, baserat på en teckningskurs vid utnyttjandet av teckningsoptionerna om 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North från och med den 20 mars 2018 till och med den 2 april 2018. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 april 2022 till och med den 31 maj 2022 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

  Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden från och med den 20 mars 2018 till och med den 2 april 2018. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

  Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

  Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram 2018/2022. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos koncernledningen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att koncernledningen, vilken bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

  I samband med teckning av optioner av deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deras anställning upphör eller om han i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

  De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, och bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

  Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

  Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2018/2022, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.
  Förslaget enligt punkt 11 har beretts av styrelsen samt efter riktlinjer från ersättningsutskottet samt i samråd med externa rådgivare och aktieägaren Serendipity Group AB.

  Värdering
  Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 60,87 kronor, 4,1657 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 121,73 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,44 procent och en volatilitet om 33,52 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

  Kostnader
  Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av emissionen.

  Utspädning
  Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 5 956 770. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 1,59 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av emissionen av aktier enligt punkt 7 och punkt 9 samt teckningsoptioner enligt denna punkt med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner enligt punkt 8, och punkt 10, beräknas uppgå till cirka 3,30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av aktier samt teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker i samtliga programmen.

  Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
  Det förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

  Antal aktier och röster
  Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 956 770 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

  Majoritetsregler
  För giltigt beslut enligt punkterna 7-11 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman då nyemissionen riktar sig till en tillträdande styrelseledamot.

  Övrig information
  Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Banvaktsvägen 22 i Solna och på Bolagets webbplats, www.xbrane.com per senast två (2) veckor före extra bolagsstämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

  Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämma, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

  ****

  Stockholm i mars 2018
  Xbrane Biopharma AB
  Styrelsen

  Om Xbrane
  Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Martin Åmark, VD
  M: +46 (0) 763-093 777
  E: martin.amark@xbrane.com

  Susanna Helgesen, CFO/IR
  M: +46 (0) 708-278 636
  E: susanna.helgesen@xbrane.com

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 12:00.

  Kallelse till extra bolagsstämma i Xbrane Biopharma AB


  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire