Xbrane Biopharma AB bjuder in till Årsstämma den 4 maj, 2023

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Stockholm, Sverige – Xbrane Biopharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) har nöjet att bjuda in alla sina aktieägare att delta på årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 17.30 i Inghesalen, Widerströmska Huset, plan 2, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18a i Solna.

Efter formell stämma kommer bolagets Vd, Martin Åmark, ge en bolagspresentation följt av en frågestund tillsammans med Xbranes styrelseordförande Anders Tullgren.

Förfriskningar serveras från 16.30.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 25 april 2023. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast tisdagen den 25 april 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 27 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 28 april 2023. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Elsa Sefastsson, Box 180, 101 23 Stockholm eller per e-post till elsa.sefastsson@bakermckenzie.com.
Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Elsa Sefastsson, Box 180, 101 23 Stockholm eller per e-post till elsa.sefastsson@bakermckenzie.com och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha inkommit senast den 28 april 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.xbrane.com.