Xbrane ansöker om tre patent för att stärka sin plattformsteknologi för kostnadseffektiv produktion av biosimilarer

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

-Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) baserar utvecklingen av sina biosimilarer på sin patenterade plattformsteknik som ger högre produktivitet och lägre produktionskostnader jämfört med standardsystem.

-Xbrane utvecklar kontinuerligt sin plattformsteknologi och kommer framöver att utöka IP-portföljen som skyddar den.

-Xbrane har nyligen lämnat in tre patentansökningar som täcker nya nukleinsyrasekvenser som kodar olika signalpeptider som har visat sig ha betydande påverkan på produktiviteten och därmed produktionskostnaden för rekombinanta proteiner.

”Vi är ett innovativt företag som ständigt stärker vår plattformsteknologi med fokus på att ha de lägsta produktionskostnaderna på marknaden för de biosimilarer vi utvecklar. Framöver kommer vi att lägga mer vikt på att bygga en IP-portfölj kring vår plattformsteknologi för att bättre skydda och kapitalisera på vår forskning. De nyligen inlämnade patenten täcker nya uppfinningar som stärker vår plattform”, säger Martin Åmark, VD Xbrane.

Xbranes plattformsteknologi för låg produktionskostnad
Xbrane baserar utvecklingen av sina biosimilarer på en patenterad plattformsteknologi som ger högre produktivitet och därmed lägre produktionskostnad för högkvalitativa rekombinanta proteiner jämfört med standardsystem. Xbrane arbetar aktivt med sitt team på över 10 forskare för att utveckla plattformen och därmed ytterligare stärka sin konkurrensfördel som biosimilarutvecklare.

Xbrane har lämnat in tre patentansökningar för nya uppfinningar som sänker produktionskostnaderna för biosimilarer
Xbrane har nyligen lämnat in tre patentansökningar till det svenska patent- och registreringsverket (PRV). Patentansökningarna avser nya metoder för användning av signalpeptider för att förbättra produktiviteten och därmed sänka produktionskostnaden för rekombinanta proteiner. Rekombinanta proteiner produceras via introduktion av en DNA-sekvens i en levande cell som instruerar cellen att producera proteinet av intresse, ofta en aktiv substans i en läkemedelsprodukt. Signalpeptider får typiskt sett cellen att translokera det rekombinanta proteinet genom och över cellmembranet. Det har visats i de nyligen inlämnade patentansökningarna att vissa nukleinsyrasekvenser av DNA-sekvenserna som kodar signalpeptiderna påverkar produktiviteten positivt, dvs mängden av målproteinet som produceras i en given fermenteringsskala. De nyligen inlämnade patentansökningarna avser specifika nya nukleinsyrasekvenser som kodar olika signalpeptider som har visats ha betydande inverkan på produktiviteten. Ambitionen är att följa upp patentansökningarna med internationella patentansökningar med fokus på kommersiellt viktiga jurisdiktioner som USA, Europa, Japan och Kina. De nyligen inlämnade patentansökningarna ägs gemensamt, till lika delar, av Xbrane och CloneOpt, en spin-out från Stockholms universitet. Patentansökningarna är en del av flera planerade patentansökningar som den nyetablerade IP-avdelningen på Xbrane kommer att inlämna, för Xbranes räkning eller tillsammans med andra företag, för att bygga en bredare IP-portfölj kring Xbranes plattformsteknologi.