Kommuniké från extra bolagsstämma i Xbrane Biopharma

Bolagsinformation

Bolagsstämman

IR

Noteringskrav

Nyheter

Rapport bolagsstämman

Regulatorisk

Svenska

Extra bolagsstämma i Xbrane Biopharma AB (“Xbrane” eller “Bolaget”) hölls idag den 18 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier  
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 31 maj 2019 om företrädesemission av högst 2 720 328 aktier. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 609 859,58 kronor.

Den som på avstämningsdagen den 26 juni 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen till teckningskursen 33,50 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. 14 teckningsrätter berättigar till teckning av tre aktier i företrädesemissionen. Om samtliga aktier tecknas erhåller Bolaget cirka 91 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 28 juni 2019 till och med den 12 juli 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 28 juni 2019 till och med den 12 juli 2019.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt  
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 31 maj 2019 om nyemission av högst 4 387 745 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 983 671,21 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 33,50 kronor per aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid en bookbuilding-process genomförd av Vator Securities AB. Emissionen uppgår till cirka 147 miljoner kronor. Serendipity Group AB betalar för sina tecknade aktier genom kvittning av fordran om cirka 37 miljoner kronor. Bolaget erhåller genom nyemissionen cirka 110 miljoner kronor i likvida medel före transaktionskostnader.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Vidare syftar emissionen till att finansiera framtagandet av nya produktkandidater samt att säkerställa den fortsatta utvecklingen av Xlucane och fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen. Dessutom sker en del av nyemissionen mot betalning genom kvittning mot befintligt lån från en befintlig aktieägare i Bolaget vilket är fördelaktigt i stället för att återbetala inbetalda belopp. Genom att teckningskursen i nyemissionen fastställs genom en bookbuilding-process är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Tecknare i nyemissionen är bland annat STADA Arzneimittel AG, NYIP (Nyenburgh Investment Partners), Swedbank Robur Medica, Belsize Asset Management GmbH och Serendipity Group AB. Samtliga aktier har idag tecknats av de teckningsberättigade.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och pressmeddelande om kapitalanskaffningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.