Kommuniké från extra bolagsstämma i Xbrane Biopharma

Bolagsinformation

Bolagsstämman

IR

Noteringskrav

Nyheter

Rapport bolagsstämman

Regulatorisk

Svenska

Extra bolagsstämma i Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") hölls idag den 22 september 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ändring av Bolagets bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning avseende bl.a. gränserna för aktiekapitalet till lägst 4 322 465 kronor och högst 17 289 860 kronor och gränserna för antalet aktier till lägst 19 280 707 och högst 77 122 828. Vidare beslutades om ändring av bestämmelsen om deltagande vid bolagsstämma med anledning av justering i aktiebolagslagen.

Bemyndigande för emissioner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för extra bolagsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på extra bolagsstämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.

Kontakter

Martin Åmark, VD/IR

M: +46 (0) 763-093 777

E: martin.amark@xbrane.com