Kommuniké från årsstämman i Xbrane Biopharma

Bolagsinformation

Bolagsstämman

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2018-05-24

Årsstämman 2018 i Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") hölls idag den 24 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Xbrane samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat, totalt 102 937 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 200 000 kronor (600 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter enligt följande:

  • 150 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 300 000 kronor till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Giorgio Chirivi, Peter Edman, Saeid Esmaeilzadeh, Maris Hartmanis, Alessandro Sidoli, Anders Tullgren och Karin Wingstrand. Anders Tullgren omvaldes som styrelseordförande.

KPMG AB omvaldes som  revisor för Bolaget. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Principer för inrättande av valberedning

Det beslutades att anta riktlinjer för utseende av en valberedning i enlighet med aktieägaren Serendipity Group AB förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordningen

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varvid gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras.

Långsiktigt incitamentsprogram

Det beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet är ett aktiebaserat incitamentsprogram. För att säkra leverans av aktier beslutades även om emission av 192 338 teckningsoptioner samt att godkänna vidareöverlåtelse till deltagarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt 2 000 000 aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Kommuniké från årsstämman i Xbrane Biopharma


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire