Kallelse till årsstämma i Xbrane Biopharma AB

Bolagsinformation

Bolagsstämman

IR

Kallelse

Noteringskrav

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Aktieägarna i Xbrane Biopharma AB, org. nr 556749-2375, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 17.30 i Baker McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17.15.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

 • Möjligheten att förhandsrösta.
 • Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17.15.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras.
 • Anförandena av styrelsens ordförande, verkställande direktören och representant från valberedningen kommer att förkortas.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 8 maj 2020. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 8 maj 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 8 maj 2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Xbrane Biopharma AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Stockholm eller per e-post till ir@xbrane.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post till Xbrane Biopharma AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Stockholm eller per e-post till ir@xbrane.com och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 8 maj 2020. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.xbrane.com.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.xbrane.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan till årsstämman". ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@xbrane.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller fler justeringsmän
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
 12. Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020)
 14. Beslut om emission av teckningsoptioner för efterföljande överlåtelse för att säkerställa leverans av aktier i Bolagets långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram
 15. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 17. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 800 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (2 800 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter med följande belopp:

 • 300 000 kronor (300 000 kronor) till envar styrelseledamot och 400 000 kronor (400 000 kronor) till styrelseordföranden;
 • 50 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet;
 • 50 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet; och
 • 50 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av transaktionsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Giorgio Chirivi, Peter Edman, Eva Nilsagård, Ivan Cohen-Tanugi, Anders Tullgren och Karin Wingstrand. Det föreslås även att Mats Thorén väljs som ny ledamot. Vidare föreslås att Anders Tullgren omväljs som styrelseordförande. Maris Hartmanis har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Mats Thorén

Utbildning och bakgrund
Mats tillträder Bolagets styrelse med över 20 års erfarenhet från finansmarknadssidan inom Life Science-sektorn. Mats var topprankad aktieanalytiker hos SEB i början av 2000-talet och bevakade läkemedels-, bioteknik- och medicinteknik över hela norden. Senare blev Mats ansvarig för hälsovårdssektorn i Sverige på Corporate Finance-avdelningen på Handelsbanken Markets och deltog i ett antal offentliga och privata finansierings- och M&A-transaktioner. Mats bytte sedan över till investeringssidan i sektorn och var partner i Catella Healthcare och senare Investment Manager för Inter Life Science AB, del av Inter IKEA AB, samt MedCap AB. Under dessa år ledde Mats ett stort antal investeringar, finansieringar och exits. Idag förvaltar Mats sitt eget bolag med fokus på investeringar. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar C-Rad AB, Cellartis AB, DuoCort Pharma AB och MIP Technologies AB. Mats har sin utbildning från Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska Institutet i Stockholm.

Pågående uppdrag
Mats är bland annat styrelseledamot i de noterade bolagen Arcoma AB and Herantis Oy.

Födelseår: 1971

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 4 000

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.xbrane.com och kommer även finnas tillgängliga i årsredovisningen för 2019.

Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas. Principerna är i huvudsak oförändrade från förra året.

Valberedningens uppgift
Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

 • ordförande vid årsstämma;
 • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
 • styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna;
 • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
 • val och arvodering av Bolagets revisor; och
 • principer för valberedningen.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

Ledamöter av valberedningen
Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen under året upphör att vara en av Bolagets tre största aktieägare, ska den ledamoten som utsetts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.3, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Uppgift om valberedningens ledamöter
Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

Förslag till valberedningen
Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

Förslag av valberedningen
Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

 • födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 • uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 • eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
 • om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt Svensk kod för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete
Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som sägs ovan om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet ovan om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvoden och kostnader
Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.

Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

Sekretess
En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.

En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.

Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

Punkt 12: Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Enligt ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allmänt
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman och all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner beslutas således av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt annan ersättning än styrelsearvode till styrelseledamöter.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet
Bolagets strategi är att utveckla och tillverka högkvalitativa och kostnadseffektiva biosimilarer baserat
på Bolagets unika teknologiplattform och ledande kompetens. Bolaget fokuserar på svårtillvekade och nischade läkemedelsprodukter med begränsad konkurrens från andra biosimilarutvecklare. Baserat på sin teknologiplattform ska Bolaget ha en tydlig konkurrensfördel jämtemot originalläkemedel och andra biosimilarbolag genom att ha den lägsta produktionskostnaden inom respektive marknad. För mer information om Bolagets affärsstrategi, vänligen se www.xbrane.com/.

Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare för att framgångsrikt kunna genomföra Bolagets affärsstrategi och tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjerna ska dessutom bidra till god etik och företagskultur.

För att uppnå Bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Bolagets ambition är att ersättningar ska vara marknadsmässiga i jämförelse med andra biotech och Life Science bolag noterade på Nasdaq Stockholm som är i liknande fas gällande mognad och storlek och har liknande finansiella möjligheter som Bolaget.

Bolaget har inrättat långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram under 2017, 2018 och 2019 i vilka samtliga ledande befattningshavare respektive vissa styrelseledamöter har haft möjlighet att delta. Dessa program har beslutats av respektive bolagsstämma och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2020 ska besluta om eller eventuella framtida aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman. För information om prestationskrav, villkor och kostnader för dessa program, se styrelsens information på Bolagets hemsida samt i Bolagets årsredovisning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna för ersättning m.m.
Ersättning får utgöras av fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga kontanta ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad och inom det arbetsområde som medarbetaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Fast kontantlön och rörlig kontantersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den fasta kontantlönen ska revideras årsvis.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, under förutsättning att sådana arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå. Syftet vid sådana arrangemang måste vara att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen samt inte utbetalas mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning
Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst sex månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska baseras på och vara kopplad till utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara konkret uppsatta mål med utgångspunkt i Bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar, medarbetarengagemang eller kundnöjdhet samt individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen för att främja befattningshavares långsiktiga utveckling. Bolaget har fastställda finansiella mål och KPI:er utifrån strategiska och affärskritiska initiativ och projekt som säkerställer uppfyllnad i enlighet med affärsplan och affärsstrategi för en hållbar fortsatt verksamhet och tillvaratagande av Bolagets långsiktiga intressen.

Villkor för rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl. Bolaget ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig kontantersättning.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet, ansvarar för bedömningen för rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beredning, beslutsprocesser etc.
Frågor om kontantlön och rörlig kontantersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen och i förekommande fall verkställande direktör.

Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 24 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.

Information om avvikelser från de riktlinjer för ersättning som beslutades av årsstämman 2019
Det föreligger inga avvikelser.

Information avseende ersättningar
För information om ersättningar hänvisas till årsredovisningen för 2019 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.xbrane.com.

Punkt 13: Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020)
Enligt ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen i Bolaget att årsstämman beslutar anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2020"). LTIP 2020 föreslås omfatta sammanlagt 41 ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner i koncernen, varav 33 personer är anställda eller kommer att anställas i Bolaget och åtta personer är anställda i dotterbolaget Primm Pharma s.r.l. ("Dotterbolaget"). För att delta i LTIP 2020 krävs att deltagarna personligen investerar en andel i aktier i Bolaget. Dessa aktier ska förvärvas på marknaden i anslutning till LTIP 2020 eller tidigare under 2020. Därefter kommer deltagarna att erhålla vederlagsfria, mål- och prestationsbaserade aktierätter enligt villkoren nedan, vilka kan berättiga till aktier i Bolaget utifrån Bolagets totala avkastning på aktier. Berättigande till aktier är vidare villkorat av att deltagaren är anställd i koncernen och att alla dennes investeringsaktier är allokerade till LTIP 2020 under intjänandeperioden.

Deltagare i LTIP 2020
LTIP 2020 omfattar 41 ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner i koncernen, varav 33 personer är anställda eller kommer att vara anställda i Bolaget och åtta personer är anställda i Dotterbolaget ("Befattningshavarna").

Den egna investeringen, tilldelning av Aktierätter samt Intjänandeperiod
För att kunna delta i LTIP 2020, måste en Befattningshavare äga egna aktier i Bolaget ("Investeringsaktier") och allokera dessa till LTIP 2020. Investeringsaktierna kan antingen utgöras av aktier som redan förvärvats under 2020 (förutsatt att sådana aktier inte redan har allokerats till ett pågående incitamentsprogram) eller aktier som särskilt förvärvats för LTIP 2020. Befattningshavare erbjuds att maximalt anmäla sig för att investera i 1 500 Investeringsaktier i LTIP 2020 från och med den 1 juni 2020 till och med den 31 januari 2021. Befattningshavare kommer vederlagsfritt att tilldelas ett antal aktierätter (envar en "Aktierätt") per Investeringsaktie. Aktierätterna kommer att tilldelas till Befattningshavaren efter årsstämman 2020 i samband med eller snart varefter ett avtal ingåtts mellan Befattningshavaren och Bolaget avseende deltagande i LTIP 2020. Varje Aktierätt kommer om intjänad, berättiga till en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Tilldelning av aktier under LTIP 2020 ska ske efter att årsstämman 2023 har hållits. Perioden som löper från datumet för incitamentsprogramavtalets ingående till slutet av dagen för årsstämma 2023 benämns "Intjänandeperioden".

För det fall leverans av aktier under LTIP 2020 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar kan deltagare istället komma att erbjudas kontantavräkning.

Villkor för Aktierätter
Aktierätterna delas in i Serie A (matchningsrätt), Serie B, Serie C, och Serie D. Intjänandet av dessa Aktierätter är beroende av uppfyllnadsgraden av vissa finansiella och operationella prestationsbaserade villkor under mätperioden 1 januari 2020 – 31 december 2022 ("Mätperioden"). Aktierätter av Serie A tilldelas Befattningshavare som matchningsrätter, en för vardera Investeringsaktie, förutsatt att Befattningshavaren är anställd i koncernen och att alla dennes Investeringsaktier är allokerade till LTIP 2020 under Intjänandeperioden.

De finansiella och operationella prestationsbaserade villkoren relaterar till:

Serie B: Total avkastning på Bolagets aktier under Mätperioden överstigande 100 procent. Varje Investeringsaktie berättigar till 1,0 Aktierätt av Serie B.

Serie C: Total avkastning på Bolagets aktier under Mätperioden överstigande 150 procent. Varje Investeringsaktie berättigar till 1,0 Aktierätt av Serie C.

Serie D: Total avkastning på Bolagets aktier under Mätperioden överstigande 200 procent. Varje Investeringsaktie berättigar till 1,0 Aktierätt av Serie D.

Följande antal Investeringsaktier kan maximalt investeras i LTIP 2020 och följande antal Aktierätter kan maximalt tilldelas Befattningshavare:

 • Befattningshavare får investera i högst 1 500 Investeringsaktier inom ramen för LTIP 2020. Varje Investeringsaktie berättigar till högst 1,0 Aktierätt av Serie A, 1,0 Aktierätt av Serie B, 1,0 Aktierätt av Serie C och 1,0 Aktierätt av Serie D, vilket ger Befattningshavaren en tilldelning om maximalt 4,0 Aktierätter vid fullt utfall. För det fall att inte samtliga Befattningshavare investerar sin fulla andel av Investeringsaktier senast den 31 januari 2021 äger övriga Befattningshavare rätt att investera i ytterligare Investeringsaktier senast 31 januari 2021, vilka ska ge motsvarande rätt som ovan till Aktierätter. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma vid investering av i ytterligare Investeringsaktier. Vid överanmälan av personer som omfattas av ovanstående tilldelningsprinciper ska tilldelning ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske pro rata i förhållande till ytterligare investerat antal Investeringsaktier. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av styrelsen.

Styrelsen avser att presentera utfallet av LTIP 2020 i årsredovisningen för 2023.

Vidare ska följande villkor gälla för samtliga Aktierätter:

 • Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt.
 • Berättigande till aktier (baserat på Aktierätter) är vidare villkorat av att Befattningshavaren är anställd i koncernen och att alla dennes Investeringsaktier är allokerade till LTIP 2020 under Intjänandeperioden.
 • Befattningshavarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden.
 • Så kallade "good leaver"- och "bad leaver"-klausuler kommer att ingås med Befattningshavarna, utformade för att motivera Befattningshavarna att stanna inom koncernen.
 • Antalet aktier som kan tilldelas ska vara föremål för omräkning om Bolaget beslutar om fondemission med utgivande av nya aktier, delning av aktier eller sammanläggning av aktier, företrädesemission av aktier eller liknande bolagsrättsliga åtgärder.
 • Styrelsen ges rätt att avbryta eller justera programmet vid händelse av offentligt uppköpserbjudande eller liknande händelse.
 • Den maximala vinst per Aktierätt som Befattningshavarna kan uppnå är 450 kronor (motsvarande 14 gånger stängningskursen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 14 april 2020, (avrundat till närmaste 1 krona)). Om värdet av Bolagets aktie (inklusive eventuell utdelning och andra justeringar) överstiger 450 kronor vid intjänandetidpunkten, ska antalet aktier som varje Aktierätt berättigar Befattningshavare till minskas i förhållande därtill.

Omfattning av LTIP 2020 och utspädning
Som ett resultat av LTIP 2020 kan högst 246 000 aktier i Bolaget tilldelas. Utspädningen av det totala aktiekapitalet och rösterna i Bolaget kommer högst vara cirka 1,57 procent, mot bakgrund av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Utspädningen av LTIP 2020 inklusive samtliga sedan tidigare utestående teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka 4,35 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner.

Säkringsåtgärder och leverans av aktier under LTIP 2020
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt punkt 14, för att säkerställda leverans av aktier i LTIP 2020. Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget, annat koncernbolag eller tredje part, vilka ska åta sig att överlåta teckningsoptionerna till Befattningshavarna för att täcka det antal aktier som Aktieätter kan komma att berättiga till.

Ovannämnda säkringsarrangemang för det fall en tredje part används för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera aktier enligt programmet, om det tillämpas, kommer innebära att tredje part ska leverera teckningsoptionerna eller aktier (efter teckningsoptionerna utnyttjats) till Befattningshavarna i LTIP 2020 när aktierna intjänats. Under tiden, medan teckningsoptioner eller, i förekommande fall, aktie befinner sig i tredjeparts förvar, kommer Bolaget att betala ränta på kostnaden för att förvärva aktierna. Eventuell utdelning som lämnas på aktier under sådan period kommer att återbetalas till Bolaget. Eventuella återstående aktier som inte levereras till Befattningshavare kommer att säljas på Nasdaq Stockholm. Eventuell vinst kommer att betalas till Bolaget, som också står risken för potentiella förluster. Alternativt kan aktierna i säkringsarrangemanget föras över till framtida långsiktiga incitamentsprogram.

Uppskattade kostnader, effekter på viktiga nyckeltal och värde av LTIP 2020
Kostnaden för LTIP 2020 kommer att belasta resultatet under Intjänandeperioden. Baserat på antaganden om ett maximalt deltagande och fullt intjänande av Aktierätterna, beräknas den totala kostnaden för LTIP 2020, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 4,4 miljoner kronor. Kostnaderna för sociala avgifter kommer också att kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen genom löpande avsättningar.

Kostnaden för LTIP 2020 kommer att redovisas som en kostnad under löptiden för programmet och påverkas av deltagandegrad, sannolikt utfall på prestationsaktier och aktiekurs. Viktiga nyckeltal som kommer att påverkas är bland annat rörelseresultat, EBITDA, periodens resultat, resultat per aktie samt soliditet.

För information om övriga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2019.

Utformning och hantering
Styrelsen och ersättningsutskottet ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2020 mellan Bolaget och Befattningshavarna, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bland annat rätt att besluta om reducerad tilldelning av aktier, för det fall det sker betydande förändringar i koncernen, eller dess omvärld, eller vid offentliga uppköpserbjudanden, som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP 2020 inte längre är ändamålsenliga. Styrelsens möjlighet att vidta sådana justeringar innefattar inte rätten att låta Befattningshavare kvarstå som deltagare i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram efter avslutad anställning. Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt tillsatt utskott för dessa syften, ska vidare ansvara för administrationen av LTIP 2020.

Tillkommande personer i Bolaget och Dotterbolaget som ännu inte påbörjat sin anställning när anmälan om att delta i LTIP 2020 senast ska ske, kan, villkorat av att anställningen påbörjas under 2020, komma att erbjudas att delta i LTIP 2020 om styrelsen anser att det är förenligt med målen för att införa LTIP 2020.

Motiv för förslaget
Syftet med den föreslagna LTIP:en 2020 är att möjliggöra för Bolaget och koncernen att attrahera kompetenta anställda och motivera dessa att stanna i koncernen samt motivera dem att skapa värde för aktieägarna. LTIP 2020 är baserad på att det är önskvärt att anställda och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare i Bolaget. Deltagande i LTIP 2020 kräver att deltagaren äger aktier i Bolaget, som antingen innehas sedan tidigare eller förvärvats till marknadspris i anslutning till LTIP 2020. Genom att erbjuda en tilldelning av prestationsbaserade aktierätter som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. Att koppla de anställdas ersättning till Bolagets resultat och värdeskapande kommer att även främja en fortsatt lojalitet till Bolaget och därmed till dess långsiktiga värde. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av LTIP 2020 kommer att få en positiv effekt på koncernens framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktigt för både Bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget
LTIP 2020 har utarbetats av Bolagets ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Förslaget om LTIP 2020 stöds av större aktieägare i Bolaget.

Punkt 14: Beslut om emission av teckningsoptioner för efterföljande överlåtelse för att säkerställa leverans av aktier i Bolagets långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram
Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 246 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 55 149,77 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget Primm Pharma s.r.l. ("Dotterbolaget"), annat koncernbolag eller tredje part som åtar sig leverans av teckningsoptioner eller aktier enligt punkt 13.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och ska tecknas på särskild teckningslista senast den 15 juni 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med registrering till och med den 30 juni 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska vara vid var tid gällande kvotvärde avrundat uppåt till två decimaler.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inom ramen för LTIP 2020 säkerställa leverans av aktier till deltagare i programmet.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer finnas tillgängliga senast tre veckor innan stämman som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB

Punkt 15: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget, annat koncernbolag eller tredje part får överlåta högst 246 000 teckningsoptioner i Bolaget till deltagare i LTIP 2020 eller tidigare aktiesparprogram eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av LTIP 2020 eller tidigare aktiesparprogram.

Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt.

Antalet teckningsoptioner som kan överlåtas till deltagarna i LTIP 2020 eller tidigare aktiesparprogram ska vara föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och/eller andra liknande händelser. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2020 och andra aktiesparprogram är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2020. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget att överlåta teckningsoptioner enligt förslaget.

Bolagsstämman i Dotterbolaget eller annat koncernbolag ska även godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan.

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 15 415 199 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15, krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

För giltigt beslut enligt punkten 16, krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Övrig information
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Banvaktsvägen 22 i Solna och på Bolagets webbplats, www.xbrane.com enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets webbplats www.xbrane.com och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

****

Stockholm i april 2020
Xbrane Biopharma AB
Styrelsen