Godkännandet av Ximluci® i Europa positionerar Xbrane som en ledande global biosmilarutvecklare

Bokslutskommuniké

Delårsrapport

IR

Noteringskrav

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) bokslutskommuniké för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt fjärde kvartalet 2022

• Nettoomsättning uppgick till 17,3 MSEK (2,8).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 MSEK (1,7).
• EBITDA uppgick till –50,7 MSEK (–28,2).
• FoU-kostnader uppgick till –59,5 MSEK (–28,9) motsvarande 82 procent1) (79) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –60,7 MSEK (–32,5).
• Resultat per aktie uppgick till –2,25 SEK (–1,32).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 194,0 MSEK (295,2).

Finansiell översikt helåret 2022

• Nettoomsättning uppgick till 57,6 MSEK (10,7).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 20,9 MSEK (4,8).
• EBITDA uppgick till –149,6 MSEK (–168,4).
• FoU-kostnader uppgick till –199,6 MSEK (–160,6) motsvarande 82 procent1) (82) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –172,5 MSEK (–188,4).
• Resultat per aktie uppgick till –6,75 SEK (–7,98).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 194,0 MSEK (295,2).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2022.

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

  • I oktober genomförde Xbrane, med stöd av bemyndigande från årsstämman 5 maj 2022, en riktad nyemission av 2 363 112 nya aktier till en teckningskurs om 72 kronor per aktie. Genom den riktade nyemissionen erhölls en nettolikvid om cirka 170 MSEK före transaktionskostnader.
  • Under november beviljade Europeiska kommissionen marknadsföringstillstånd för Ximluci® (ranibizumab), en biosimilar till referensläkemedlet Lucentis®. Godkännandet följde på det positiva yttrande som bolaget erhöll i september 2022 från europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) kommitté för läkemedel för humant bruk (CHMP). Marknadsföringstillståndet för Ximluci® innehas av Xbranes’ partner STADA Arzneimittel AG (STADA) och är giltigt i alla 27 EU-medlemsstater, samt i Island, Norge och Liechtenstein.
  • I december rapporterade Xbrane att ansökan till FDA planeras skickas in under första kvartalet 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • I januari erhölls marknadsföringstillstånd för Ximluci® i Storbritannien. STADA förbereder lansering av Ximluci® i Storbritannien under 2023

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 17:e februari 2023 kl 10.00 CET. För att deltaga var vänlig följ länkar nedan:

Webcast URL
https://edge.media-server.com/mmc/p/syxw4qq6
 
Conference call dial in details, Participants:
Online Registration:
https://register.vevent.com/register/BI875d79843368447494c388901b23019e