Xbrane Biopharma AB : Kallelse till årsstämma i Xbrane Biopharma AB (publ)

English

IR

News

Pressmeddelande
2016-04-27

Kallelse till årsstämma i Xbrane Biopharma AB (publ)

Aktieägarna i Xbrane Biopharma AB (publ), org. nr 556749-2375, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 klockan 18.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2016, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Xbrane Biopharma AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till arsstamma@xbrane.com.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 måndagen den 23 maj 2016. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.xbrane.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 20 maj 2016. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två justeringsmän

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.      Dagordningens godkännande

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.      Beslut:

a.      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b.      om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c.      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.      Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10.    Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och VD

11.    Val av styrelse samt revisor

12.    Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

13.    VD-presentation

14.    Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Serendipitys chefsjurist John Engholm.

Förslag under punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera resultatet enligt det av styrelsens framlagda förslaget till resultatdisposition, med överföring i ny räkning om 53 240 155 kr.

Förslag under punkten 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Förslag under punkten 10; Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och VD

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås 700 000 kronor, varav 100 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till resterande ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets VD föreslås ha en fortsatt ersättning om 75 000 kr i fast månadslön.

Förslag under punkten 11; Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Saeid Esmaeilzadeh, Alf Lindberg, Maris Hartmanis, Karin Wingstrand och Peter Edman samt nyval av Giorgio Chirivi och Alessandro Sidoli. Saeid Esmaeilzadeh föreslås till styrelseordförande.

Giorgio Chirivi (född 1961) är utbildad i finans och företagsekonomi vid University Luigi Bocconi i Italien och arbetar som Head of Mergers & Acquisitions på UBI BANCA SpA. Giorgio har även styrelseuppdrag i Axxam SpA.

Alessandro Sidoli (född 1959) är utbildad i biologi vid Pavia University i Italien och arbetar som VD i Axxam SpA. Alessandro har även styrelseuppdrag i bland annat Federchimica, Italian Association of Business Angels, ALISEI och Externautics SpA.

Det föreslås omval av det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalls avser KPMG AB att utse den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

Förslag under punkten12; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 2 000 000 aktier. Nuvarande antal aktier är 4 623 314 och det högsta antal som tillåts av bolagsordningen är 8 000 000 aktier.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.xbrane.com, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med onsdagen den 4 maj 2016. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på årsstämman. Fullständiga beslutsförslag kommer att tillhandahållas på samma sätt senast från och med torsdagen 12 maj 2016.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

***
Stockholm i april 2016
Xbrane Biopharma AB (publ)
Styrelsen

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplexa generikaläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generikaläkemedel. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Xbranes Certified Adviser är Avanza Bank AB. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, CEO, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Xbrane kallelse årsstämma 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#2007204