Kommuniké från årsstämma i Xbrane Biopharma AB (publ)

Corporate Information

English

General meeting

IR

News

Pressmeddelande
2016-05-27
 
Aktieägarna i Xbrane Biopharma AB (publ) samlades torsdagen den 26 maj 2016 i Stockholm för årsstämman.

Koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
                                                                                                       
Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Till styrelsen omvaldes Saeid Esmaeilzadeh, Maris Hartmanis, Karin Wingstrand och Peter Edman. Till nya styrelseledamöter valdes Giorgio Chirivi och Alessandro Sidoli. Saeid Esmaeilzadeh omvaldes till styrelseordförande.

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås 600 000 kronor, varav 100 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till resterande ledamöter.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 2 000 000 aktier.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplexa generikaläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generikaläkemedel.

Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Xbranes Certified Adviser är Avanza Bank AB. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, CEO, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Kommuniké från årsstämma i Xbrane Biopharma AB (publ)


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#2016047