Hållbarhet på Xbrane

Xbranes hållbarhetsarbete går hand i hand med Xbranes vision och affärsidé – att utveckla och tillverka kostnadseffektiva biosimilarer på svårtillverkade läkemedel och tillgängliggöra dessa behandlingar till fler patienter med ett medicinskt behov till en lägre kostnad. Detta utgör kärnan i vår verksamhet och Xbranes viktigaste bidrag till en hållbar framtid.

Xbranes arbete med att skapa mervärde för patienter och andra intressenter samt förbättra tillgången till effektiva och högkvalitativa läkemedel bidrar positivt till samhället. En förutsättning för detta bidrag är att Xbrane bygger upp ett förtroende och agerar ansvarsfullt inom en rad områden. Läkemedelsindustrin, som Xbrane verkar i, är en av världens mest reglerade industrier där det ställs mycket höga krav både lokalt och globalt på dess aktörer utifrån etiskt regelverk och hur forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och distribution får genomföras. Dessutom, som noterat bolag på Nasdaq Stockholm, följer Xbrane dess regelverk inom finansiell rapporteringen, bolagsstyrning,kommunikation mm. Därmed befinner sig Xbrane i en hårt reglerad miljö där även förväntningarna hos dess intressenter är högt ställda. De senaste åren har kraven ökat på bolag att vara transparenta med hur de hanterar ett hållbart
företagande. Vi noterar att allt fler investerare anser att en tydlig adressering och arbete kring hållbarhetsfaktorer kan minska risken och öka värdet för ett bolag. Xbrane följer utvecklingen och är fast beslutna att kontinuerligt etablera, utvärdera och utmana sig i att på ett effektivt sätt arbeta
integrerat med hållbarhetsfrågor i bolaget.

 

Hållbarhetsarbete 2019

Xbranes hållbarhetsarbete under 2019:
• Etablerat en hållbarhetsgrupp.
• Utbildat ledningen i hållbarhetsfrågor.
• Genomfört en väsentlighetsanalys av bolagets hållbarhetsfrågor.
• Definierat de centrala hållbarhetsområden kring vilka bolaget kommer att rikta sina hållbarhetsinsatser.
• Inlett ett styrningsprojekt i syfte att systematisera hållbarhetsinsatserna och utveckla metod för att utvärdera arbetet.
• Genomfört analyser och aktiviteter inom fokusområdet ”Attraktiv arbetsgivare”.

Hållbarhetsgrupp och utbildning
Som en del av sitt värdeskapande arbete har Xbrane inlett arbetet med hållbarhet. I syfte att höja den interna kunskapen om hållbarhet, etablera ett strukturerat arbetssätt och för att kunna implementera och kommunicera kring Xbranes hållbarhet, etablerades under 2019 en hållbarhetsgrupp. Gruppen leds av CFO och består av relevanta bolagsfunktioner med möjligheter att påverka företagets policies och strategier. Gruppen rapporterar till VD och Styrelse efter behov.

Väsentlighetsanalys av hållbarhetsfrågor
För att definiera vad hållbarhet är för Xbrane har en kartläggning av bolagets viktigaste intressenter och hållbarhetsfrågor genomförts. Med utgångspunkt från nyckelintressenterna gjorde bolaget en bedömning, utifrån erfarenheter samt antaganden, av vilka betydande förväntningar som finns på Xbrane och som bolaget har möjlighet att påverka. Denna kartläggning av intressenter och väsentliga frågeställningar ligger till grund för Xbranes fortsatta hållbarhetsarbete, som under 2020 kommer att utvecklas. Metoden för väsentlighetsanalys följer GRI:s tankar och ambitioner, med undantag för dialogen med intressenterna vilken kommer att vidtas senare för att validera Xbranes väsentliga hållbarhetsfrågor. Xbranes centrala hållbarhetsområden Baserat på väsentlighetsanalysen har bolaget grupperat de mest centrala frågorna i fyra hållbarhetsområden. Inom dessa områden bedömer Xbrane att bolaget kan bidra till den största samhällspåverkan. Avsikten är att dessa hållbarhetsområden ska ligga till grund för Xbranes framtida styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet och i så stor utsträckning som möjligt bli en integrerad del i bolagets affärsstrategi. Utifrån det arbete som hittills skett utgörs hållbarhetsområdena av:

Bidra till ”Health Equality”
Xbrane vill med sina egenutvecklade biosimilarer bidra till att fler patienter får tillgång till effektiva behandlingar, till en lägre kostnad för patienter och samhälle.

Uppfattas som en pålitlig och professionell aktör för investerare och partners
Xbrane vill uppfattas som en trovärdig och förutsägbar aktör för nuvarande och framtida samarbeten samt som investering.

Vara en ansvarsfull aktör i samhället
Xbrane vill ta ansvar för det avtryck i omvärlden som verksamheten gör och strävar efter att minimera sina negativa effekter på samhället.

Vara en attraktiv arbetsgivare
Xbrane vill erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsplats för de bästa nyckelkompetenserna.

Aktiviteter under 2019
Etablering av skyddskommitté
En skyddskommitté bestående av Chef över Biosimilarer/ Vice VD, CFO samt två arbetstagarrepresentanter etablerades.Skyddskommittén hade fram till publicering av denna rapport bl a genomfört följande:
• Genomfört skyddsrond och riskbedömning av den fysiska arbetsmiljön på laboratoriet, kontorslandskap samt övriga personalutrymmen.
• Deltagit i arbetsmiljökurs för skyddskommittén samt andra nyckelpersoner inom bolaget.

Performance management och ersättningsstruktur
Utvärdering tillsammans med medarbetare av performance management och ersättningsstruktur. Ambitionen för 2020 är lansera ett uppdaterat format för performance management och ersättningsstruktur i syfte att möta Xbranes medarbetares förväntningar.

Nöjdhetsbarometer för anställda
En månatlig enkät för att mäta nöjdhet samt identifiera positiva och negativa faktorer som anställda upplever har etablerats.

Planerade aktiviteter under 2020
Under 2020 kommer Xbrane fortsätta och succesivt vidareutveckla såväl styrningen som implementeringen av sitt hållbarhetsarbete. Några av de aktiviteter som planeras under året är följande:
• Etablera hållbarhetsmål för identifierade centrala hållbarhetsområden.
• Översyn av Uppförandekod och policies samt efterlevnad av dessa.
• Analys om efterlevnad av arbetstidslagar.
• Upprätta funktioner för rapportering av tillbud samt whistleblower.
• Utformning av nytt kontor och laboratorier i enlighet med arbetsmiljölag och hållbarhetsfokus.

 

Fokusområden för hållbarhetsfrågan

God hälsa och välbefinnande för en allt större patientpopulation
En central del i Xbranes hållbarhetsarbete är att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Xbranes fyra fokusområden för hållbarhetsfrågor bidrar till flera av de globala målen men med ett primärt fokus på hållbarhetsmål nummer tre ”God hälsa och välbefinnande”. Detta hållbarhetsmål är det mest centrala för Xbrane då det är direkt applicerbart på Xbranes verksamhet och ambition att tillgängliggöra effektiva medicinska behandlingar till en större patientpopulation. Vidare ämnar Xbranes hållbarhetsarbete att även bidra till mål nummer åtta ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, nummer nio ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt nummer 16 ”Fredliga och inkluderande samhällen”.

Xbranes nyckelintressenter:
• Aktiemarknaden
• Medarbetare
• Leverantörer
• Samarbetspartners
• Patienter, vårdgivare, patientorganisationer
• Hälso- och sjukvårdssystemet
• Försäkringsbolag, betalande myndigheter
• Tillsynsmyndigheter

Xbranes fyra fokusområden för hållbarhetsfrågor