Ersättningar

Ersättning till styrelse

Årsstämman 2020 fastställde att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 2 800 000 kronor.

Arvodet till styrelseordförande ska uppgå till 400 000 kronor och var och en av övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor. Arvodet för ordförande vid ersättningsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor och 50 000 kronor för övriga ledamöter.

Arvodet för ordförande vid revisionsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor och 50 000 kronor för övriga ledamöter. Slutligen ska arvodet för ordförande vid transaktionsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor och 50 000 kronor för övriga ledamöter.

 

Namn Befattning i styrelsen Arvode Utskotts arvode
Anders Tullgren Ordförande 400 000 SEK 200 000 SEK
Giorgio Chirivì Ledamot 300 000 SEK 50 000 SEK
Peter Edman Ledamot 300 000 SEK 50 000 SEK
Eva Nilsagård Ledamot 300 000 SEK 100 000 SEK
Mats Thorén Ledamot 300 000 SEK 100 000 SEK
Karin Wingstrand Ledamot 300 000 SEK 50 000 SEK
Ivan Cohen-Tanugi Ledamot 300 000 SEK 50 000 SEK

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag till bolagstämman. Vid bolagsstämman den 14 maj 2020 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll, se nedan länk.

Ersättning till ledande befattningshavare

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i Bolagets koncernredovisning, som offentliggjorts i årsredovisningen för 2019, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.