Ersättningar

Ersättning till styrelse

Årsstämman 2019 fastställde att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 2 800 000 kronor.

Arvodet till styrelseordförande ska uppgå till 400 000 kronor och var och en av övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor. Arvodet för ordförande vid ersättningsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor och 50 000 kronor för övriga ledamöter.

Arvodet för ordförande vid revisionsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor och 50 000 kronor för övriga ledamöter. Slutligen ska arvodet för ordförande vid transaktionsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor och 50 000 kronor för övriga ledamöter.

 

Namn Befattning i styrelsen Arvode Utskotts arvode
Anders Tullgren Ordförande 400 000 SEK 200 000 SEK
Giorgio Chirivì Ledamot 300 000 SEK 50 000 SEK
Peter Edman Ledamot 300 000 SEK 50 000 SEK
Eva Nilsagård Ledamot 300 000 SEK 100 000 SEK
Maris Hartmanis Ledamot 300 000 SEK 100 000 SEK
Karin Wingstrand Ledamot 300 000 SEK 50 000 SEK
Ivan Cohen-Tanugi Ledamot 300 000 SEK 50 000 SEK

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag till bolagstämman. Vid bolagsstämman den 16 maj 2019 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen (beräknat vid intjänandetidpunkten eller vad avser aktier/optioner eller aktierelaterade instrument tilldelningstidpunkten). Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Ledande befattningshavare ska vara berättigade till pensionsåtaganden i linje med sådana som är sedvanliga i det land där de är anställda. Maximalt pensionsåtagande ska inte överstiga 30 procent av den fasta årslönen. Pensionsåtaganden ska säkerställas genom premier betalda till försäkringsbolag.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i Bolagets koncernredovisning, som offentliggjorts i årsredovisningen för 2018, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.