Valberedning

Bolag som följer “Koden”1 ska ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Vid årsstämman den 16 maj 2019 beslutades att inrätta en valberedning samt att anta principer för valberedningen. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna efter utgången av tredje kvartalet 2019, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken efter utgången av tredje kvartalet. En ledamot i valberedningen ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida någon intressekonflikt föreligger.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida. Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen under året upphör att vara en av Bolagets tre största aktieägare, ska den ledamoten som utsetts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden.

Om de större aktieägarna som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

Fullständiga principer för valberedningen, klicka här.

1) Bolaget följer Koden från och med 2019.