Ledningen

Verkställande direktören (VD) är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift att sköta Xbranes löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i bolaget. Av styrelsens arbetsordning och instruktion för VD framgår vilka frågor som bolagets styrelse ska fatta beslut om och vilka beslut som faller inom VD:s ansvarsområde. VD ansvarar även för att ta fram rapporter och nödvändigt beslutsunderlag inför styrelsesammanträden och är föredragande av materialet vid styrelsesammanträden.

Xbrane har en ledningsgrupp bestående av tio personer som utöver VD består av CFO/Ansvarig för IR, COO/Ansvarig för biosimilarer, Chef över Manufacturing and Supply Chain, CTO, Chef över Clinical Affairs, Chef över Regulatory Affairs, Chef över Business Development, Chef över HR samt General Counsel.

Namn Befattning Ingår i ledningsgruppen sedan Anställd i bolaget sedan Innehav i Xbrane
Aktier Teckningsoptioner Konvertibler
Martin Åmark VD 2015 2015 154 646 24 000
Anette Lindqvist CFO/Ansvarig för IR 2021 2021 2 000
Siavash Bashiri COO/Ansvarig för biosimilarer 2012 2012 110 970 7 000
Anders Wallström Chef över Manufacturing and Supply Chain 2020 2019 4 503
David Vikström CTO 2014 2014 32 518 24 000
Dina Jurman Chef över Clinical Affairs 2017 2017 420
Maria Edebrink Chef över Regulatory Affairs 2020 2019 7 105
Xiaoli Hu Chef över Business Development 2020 2020
Nina Ivers Chef över HR 2020 2020 1 300
Erik Domines General Counsel 2021 2021 900