Ledningen

Verkställande direktören (VD) är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift att sköta Xbranes löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i bolaget. Av styrelsens arbetsordning och instruktion för VD framgår vilka frågor som bolagets styrelse ska fatta beslut om och vilka beslut som faller inom VD:s ansvarsområde. VD ansvarar även för att ta fram rapporter och nödvändigt beslutsunderslag inför styrelsesammanträden och är föredragande av materialet vid styrelsesammanträden.

Xbrane har en ledningsgrupp bestående av sex personer som utöver VD/Ansvarig IR består av bolagets CFO, COO/Ansvarig för biosimilarer, COO/Ansvarig för långtidsverkande injicerbara läkemedel, CTO och Ansvarig för kliniska studier.

 

Namn Befattning Ingår i ledningsgruppen sedan Anställd i bolaget sedan Innehav i Xbrane
Aktier Teckningsoptioner Konvertibler
Martin Åmark VD/Ansvarig för IR 2015 2015 152 896 24 000
Susanna Helgesen CFO 2017 2017 12 136 24 000
Siavash Bashiri COO/Ansvarig för biosimilarer 2012 2012 102 175 7 000
Paolo Sarmientos COO/Ansvarig för långtidsverkande injicerbara läkemedel 2015 2015 296 939 74 054
David Vikström CTO 2014 2014 32 055 24 000
Dina Jurman Ansvarig för kliniska studier 2017 2017 420