Styrningsstruktur

Xbranes bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk Rapportering och informationsgivning.

Vidare har Xbrane också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Det finns inget krav på att Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Bolaget avser inte att tillämpa Koden annat än i delar som anses vara relevanta för Bolaget.

Bilden nedan ger en översiktlig bild av Xbranes bolagsstyrningsstruktur.