Revisor

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av Bolagets interna kontroll.

KPMG AB är Bolagets revisor sedan 2015 med Duane Swanson (född 1959) som huvudansvarig revisor sedan 2015. Duane Swanson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Vid årsstämman den 14 maj 2020 omvaldes KPMG AB som Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

KPMG AB har kontorsadress: Tegelbacken 4, 111 52 Stockholm.