Revisor

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av Bolagets interna kontroll.

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) är Bolagets revisor sedan 2021 med Magnus Lagerberg (född 1974) som huvudansvarig revisor sedan 2021. Magnus Lagerberg är auktoriserad revisor.

Vid årsstämman den 6 maj 2021 valdes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

PricewaterhouseCoopers AB har kontorsadress: Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.