Denna bolagsordning har antagits på Bolagsstämman den 16 maj 2019.

Xbrane Biopharma AB (publ)
Org.nr 556749-2375

§1
Bolagets firma är Xbrane Biopharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§2

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3

Bolaget skall bedriva naturvetenskaplig forskning och utveckling, bedriva försäljning, äga och förvalta fast och lös egendom direkt eller indirekt genom dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 335 000 kronor och högst 5 340 000 kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 5 950 000 och högst 23 800 000.

§6

Styrelsen skall bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

§7

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§8

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i aktieboken på dagen för stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§9

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1.Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller fler justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

8. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
9. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
10. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

§11

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket, punkterna 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningen är tillgänglig på både svenska och engelska.