Biologiska läkemedel är hög effektiva proteinläkemedel som produceras i levande celler.

 

I samband med uppkomsten av rekombinant DNA-teknik i slutet av 1970-talet uppstod biologiska läkemedel som en ny kategori av läkemedel. Sedan dess har biologiska läkemedel revolutionerat behandlingen av flera allvarliga sjukdomar, såsom diabetes, multipel skleros, cancer och senare även artrit, hud- och ögonsjukdomar. Storleken och komplexiteten hos proteinerna som utgör aktiva farmaceutiska ingredienser (API) i biologiska läkemedel är mycket högre jämfört med traditionella små molekylläkemedel som produceras genom kemisk syntes. En liten molekyl, såsom aspirin, har en massa på 180 Dalton jämfört med ranibizumab, den aktiva farmaceutiska beståndsdelen i Lucentis®, som har en massa på 48.000 Dalton.

Biosimilarer är godkända läkemedel som liknar en biologisk referensprodukt när det gäller kvalitet, säkerhet och effekt. De godkänns på reglerade marknader som EU och USA via strikta regulatoriska ramverk och lanseras efter att referensprodukten förlorat sitt patentskydd. Utveckling av biosimilarer kräver djup kompetens inom proteinexpression, rening, analys samt kliniska och regulatoriska aspekter.


Vilka är fördelarna med biosimilarer?

MBiologiska läkemedel ger millioner patienter runtom i världen en förbättrad livskvalitet. Det gäller VEGFa-inhibitorer, som förbättrar synen hos de som drabbats av åldersrelaterad makuladegeneration, en grupp som tidigare saknade behandling. TNF-inhibitorer som har revolutionerat behandlingen av reumatoid artrit och PD1-inhibitorer som räddar livet på patienter med tidigare icke behandlingsbar cancer.

Problemet med dessa läkemedel är att de är dyra, de är bara tillgängliga för patienter med tillräckliga ekonomiska medel, allmänna eller privata.
Miljoner människor lider av sjukdomar som kan behandlas, men där de inte har råd med behandling en.
En biosimilar lanseras normalt med 20 – 40 % lägre pris än det biologiska referensläkemedlet, vilket signifikant ökar tillgängligheten för patienter och ger stora kostnadsbesparingar för allmänna och privata betalare. Resultatet är uppenbart, antalet behandlingsdagar har ökat signifikant när biosimilarer når marknaden.

Hur utvecklas biosimilarer?

På grund av den aktiva komponentens storlek, strukturella komplexitet och det faktum att den produceras i levande celler kräver utveckling och produktion av biosimilarer tid, ansträngning och expertis. Utvecklingen blir än mer komplex på grund av den naturliga variation som dessa biomolekyler uppvisar. Riktmärket för utvecklingen av en biosimilar är likhet med det etablerade referensläkemedlet.

Tillverkaren av en biosimilar måste säkerställa att läkemedlets kvalitet, säkerhet och effektivitet är jämförbar med referensläkemedlets. En kopia av en mindre molekyl, som i ett klassiskt generiskt läkemedel, kan karakteriseras och jämföras in vitro med originalmolekylen och visas vara en exakt kopia.
När det gäller biosimilarer måste ett stort antal olika analysmetoder användas för att karakterisera den aktiva komponenten, ett protein, och därigenom påvisa en så stor likhet med originalmolekylen som möjligt. När detta har visats kan kliniska studier inledas.

Biosimilarer genomgår normalt en fas I studie, med syfte att visa att den farmakokinetiska profilen är jämförbar med referensläkemedlets. Därefter jämförs säkerhet och effektivitet med referensläkemedlets i en fas III studie. Utvecklingen av en biosimilar tar normalt sex till sju år.

Varför har Xbrane valt att fokusera på biosimilarer?

Utvecklingen av nya läkemedel är av stor betydelse för samhället, nya behandlingar förbättrar människors livskvalitet och förlänger deras liv. Nya läkemedel har dock ett pris som gör dem otillgängliga för en stor del av jordens befolkning. Xbrane roll är att utveckla kostnadseffektiva kopior av bioteknologiskt framställda läkemedel. Vår ståndpunkt är att om det finns en behandling ska den vara tillgänglig för alla.

 

Sannolikhet att lyckas för ett biosimilarer

Sannolikhet att lyckas för ett novelt läkemedel

Källa: Informa Pharmas Biomedtracker databas, baserat på 108 biosimilar utvecklingsprogram och över 10000 utvecklingsprogram för novella läkemedel.

WVi tror också att biosimilarer utgör en attraktiv affärsmöjlighet med en risk/reward profile som passar oss väl. Analys av utvecklingen av 108 biosimilarer i Informa Pharma’s Biomedtracker databas visar att sannolikheten för att en biosimilar som nått fas I också ska få marknadstillstånd är 78 %. För nya läkemedel är motsvarande siffra 10 %, utifrån analys av 10 000 utvecklingsprogram i samma databas. Sannolikheten att lyckas med utvecklingen av en biosimilar är i linje med den för traditionella generika, som historiskt legat kring 90 %.

Det krävs en djup teknologisk och vetenskaplig kompetens för att lyckas med utveckling och produktion av biosimilarer, något som finns inom ett begränsat antal företag i världen. Än färre företag klarar att uppfylla de hårda krav som ställs av myndigheter i EU och USA Detta skapar hinder för inträde och har i Europa inneburit ca 2 – 5 konkurrerande biosimilarer i första vågen, och 20 – 40 % prisreduktion relativt referensläkemedlet. Detta genererar en vinst mer lik den för ett nytt läkemedel än för generika, som kan ha en prisreduktion relativt referensläkemedlet på 90 % dagen efter att patentet gått ut och 10 – 15 generika når marknaden samtidigt.
Mot bakgrund av detta ser vi att utveckling av biosimilarer har en risk lik den för traditionella generiska läkemedel och en möjlig vinst lik den för nya läkemedel, en risk/belöningsprofil vi ser som lockande.

 

Comparison

Traditionell generika Biosimilarer Nya läkemdel
Utvecklingskostnad 1 < € 10 miljoner € 50-100 miljoner Upp till € 1 miljar
Sannolikheten för framgång 2 +90% 78% 10%
Inträdesbarriär Låg Hög
Teknologi/ vetenskaplig kunskap
Mycket hög
Patentskydd Teknologi/ vetenskaplig kunskap
Sedvanlig prisrabatt i förhållande till referensprodukt 3 90% 20-40% Ej tillgänlig
Utmärkande egenskaper Pris
Låg kostnadsposition via proprietär teknik. Försäljning & marknadsföring / varumärke
Klinisk/ regulatorisk inriktning. Försäljning & marknadsföring / varumärke


1 Tufts Center for the Study of Drug Development (CSDD).

2 Informa Pharma’s Biomedtracker databas, baserad på 108 program för utveckling av biosimilarer och mer än 10 000 program för utveckling av nya läkemedel.

3 The impact of biosimilar competition in Europe