Kommuniké från årsstämman i Xbrane Biopharma

Corporate Information

General meeting

IR

Listing Regulation

News

Raport bolagsstämman

Regulatory

Swedish

Årsstämman 2020 i Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") hölls idag den 14 maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Xbrane samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat, totalt 221 300 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 800 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (2 800 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 300 000 kronor (300 000 kronor) till envar styrelseledamot och 400 000 kronor (400 000 kronor) till styrelseordförande;
  • 50 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet;
  • 50 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet; och
  • 50 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av transaktionsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Giorgio Chirivi, Peter Edman, Eva Nilsagård, Ivan Cohen-Tanugi, Anders Tullgren och Karin Wingstrand. Mats Thorén valdes som ny styrelseledamot. Anders Tullgren omvaldes som styrelseordförande. Maris Hartmanis hade omböjt omval.

KPMG AB omvaldes som revisor för Bolaget. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Principer för inrättande av valberedning

Det beslutades att anta riktlinjer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag (i huvudsak oförändrade från föregående års principer).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020)

Det beslutades att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag. För att säkra leverans av aktier beslutades även om emission av högst 246 000 teckningsoptioner samt att godkänna vidareöverlåtelse till deltagarna.

Som ett resultat av LTIP 2020 kan högst 246 000 aktier i Bolaget tilldelas. Utspädningen av det totala aktiekapitalet och rösterna i Bolaget kommer högst vara cirka 1,57 procent, mot bakgrund av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Utspädningen av LTIP 2020 inklusive samtliga sedan tidigare utestående teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka 4,35 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen samt fullständiga förslag till beslut som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.