Xbrane har erhållit ytterligare teckningsåtaganden motsvarande cirka 18,1 MSEK i bolagets företrädesemission

Aktie

Bolagshändelse

Emission

IR

MAR

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Stockholm, den 4 mars 2024 – Den 28 februari 2024 inleddes teckningsperioden i Xbrane Biopharma AB:s (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: XBRANE) pågående företrädesemission som uppgår till cirka 343 miljoner SEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"). Bolaget har idag erhållit teckningsåtaganden från externa investerare bestående av Van Herk Investments, Dharminder Chahal och Kristoffer Bissessar att teckna 1 570 989 units i Företrädesemission, motsvarande cirka 18,1 MSEK. Möjligheten till teckning kommer att ske genom användning av uniträtter som överförs från den befintliga aktieägaren STADA Arzneimittel AG genom Pareto Securities försorg. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 285 MSEK, motsvarande cirka 83,0 procent av Företrädesemissionen, varav andelen teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar ökar från cirka 55,8 MSEK till cirka 73,9 MSEK. Med anledning av ovanstående kommer Bolaget att upprätta ett tilläggsprospekt som planeras att godkännas av Finansinspektionen och publiceras av Bolaget under den pågående teckningsperioden. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutas den 13 mars 2024.

I samband med Företrädesemissionen har den befintliga aktieägaren STADA Arzneimittel AG accepterat att överföra samtliga erhållna uniträtter till Pareto Securities[1] i dess egenskap av Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Van Herk Investments, Dharminder Chahal och Kristoffer Bissessar har idag ingått teckningsåtaganden att teckna 1 570 989 units, vilket motsvarar STADA Arzneimittel AG:s innehav av uniträtter och motsvarar en teckning om cirka 18,1 MSEK. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 285 MSEK, motsvarande cirka 83,0 procent av Företrädesemissionen, varav andelen teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar ökar från cirka 55,8 MSEK till cirka 73,9 MSEK. Om Företrädesemissionen tecknas upp till det belopp som täcks av teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiförbindelser förväntas Van Herk Investments, Dharminder Chahal och Kristoffer Bissessar gemensamt inneha cirka 6,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Xbranes styrelse avser att rekommendera att valberedningen påbörjar processen för att välja en styrelseledamot på uppdrag av Van Herk Investments.

Vi är väldigt glada att Van Herk Investments, en av de ledande investerarna inom hälsovård i Europa, har beslutat att investera i Xbrane och stödja oss på vår resa att bli en ledande global utvecklare av biosimilarer,” kommenterar Anders Tullgren, styrelseordförande, Xbrane.

Biosimilarer har potentialen att göra effektiva läkemedel tillgängliga för människor som idag inte kan använda dessa läkemedel på grund av kostnadsbegränsningar inom sjukvården. Xbrane har erfarenheten att utveckla dessa effektiva läkemedel och vi ser fram emot att stödja bolaget i att göra effektiva läkemedel tillgängliga för fler patienter,” kommenterar Dharminder Chahal.

Med anledning av ovanstående kommer Bolaget att upprätta ett tilläggsprospekt som planeras att godkännas av Finansinspektionen och publiceras av Bolaget under den pågående teckningsperioden. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutas den 13 mars 2024.

Rådgivare
Pareto Securities har utsetts till Sole Manager och Bookrunner. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Delphi KB agerar som legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen häri, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Xbrane i någon jurisdiktion, varken från Xbrane eller från någon annan.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller avser att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i Bolaget. Ett investeringsbeslut i samband med Företrädesemissionen måste fattas på grundval av all allmänt tillgänglig information som rör Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats oberoende av Sole Manager och Bookrunner. Informationen i detta pressmeddelande är endast för att beskriva bakgrunden och avser inte att vara fullständigt eller uttömmande. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Sole Manager och Bookrunner agerar för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte heller, och kommer inte heller, att registreras under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
I samtliga EES-medlemsstater (”EES“), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86 (7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Xbranes aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Xbranes aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Xbranes aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Xbranes aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sole Manager och Bookrunner endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Xbranes aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Xbranes aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Av tekniska skäl överförs uniträtterna till emissionsinstitutet.