Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké för 2020

Bokslutskommuniké

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Med siktet inställt på att skicka in ansökan om marknadsgodkännande för Xlucane under Q3 2021

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) bokslutskommuniké för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,3 MSEK (2,0).
 • EBITDA uppgick till -61,3 MSEK (-47,8*).
 • FoU-kostnader uppgick till 58,6 MSEK (36,3*) vilket motsvarar 86 procent (73*) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -63,1 MSEK (-66,7*).
 • Resultat per aktie uppgick till -3,02 SEK (-4,33*).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 243,1 MSEK (164,2).

Finansiell översikt helåret 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 20,7 MSEK (6,4).
 • EBITDA uppgick till -218,7 MSEK (-162,4*).
 • FoU-kostnader uppgick till 203,3 MSEK (137,7*) vilket motsvarar 83 procent (79) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -226,0 MSEK (-188,0*).
 • Resultat per aktie uppgick till -12,48 SEK (-16,80*).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • Den 11 november rekryterades den sista patienten till den registreringsgrundande fas III-studien Xplore. Studien har som syfte att påvisa ekvivalent effekt och säkerhet för Xlucane® jämfört med Lucentis® och innefattar totalt 583 patienter globalt.
 • Xbrane genomförde i november en riktad nyemission på 200 MSEK (före transaktionskostnader). Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Swedbank Robur Fonder, TIN Fonder, Andra AP-fonden och Lancelot Asset Management, tecknade aktier i den riktade nyemissionen.
 • I mitten av december började Nina Ivers som HR-chef för Xbrane.

* Denna period har räknats om på grund av rättelse, se vidare bilaga 1 vid bokslutskommunikén för effekterna från omräkningen.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Xbrane omförhandlade i början av januari 2021 ett befintligt licensavtal avseende immateriella rättigheter med Vaxiion Therapeutics. Det omförhandlade licensavtalet ger Xbrane fulla icke-exklusiva rättigheter till nämnda immateriella rättigheter.
 • Anette Lindqvist tillträdde som Chief Financial Officer & Head of Investor Relations i början av januari 2021.
 • Xbrane har ingått ett icke-bindande avtal med New Fadem S.r.l aveende avyttring av dotterbolaget Primm Pharma. Köpeskillingen uppgår till €14,0m och ska betalas vid signering samt vid olika utvecklings- och försäljningsmilstolpar. Parterna har för avsikt att slutföra transaktionen under 2021.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 26 februari, 2021 kl 10.00 CET. Se nedan länk och telefonnummer till presentationen: https://edge.media-server.com/mmc/p/p4j8x94s

Standard international: +44 (0) 2071 928338
UK (Lokalt): +44 (0) 8444819752
UK (Avgiftsfritt): 08002796619

Sweden (Lokalt): +46 (0) 856618467
Sweden (Avgiftsfritt): 0200125160

US (Lokalt): +1 6467413167
US (Avgiftsfritt): +1 8778709135

Verifieringskod: 9064055