Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké för 2019

Bokslutskommuniké

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) bokslutskommuniké för 2019 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 0 MSEK (4,9).
 • Nedskrivningar avseende lager och produktionsutrustning för Spherotide uppgick till -16,8 MSEK (-).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (25).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2,0 MSEK (1,3).
 • EBITDA uppgick till -37,1 MSEK (-30,3).
 • FoU-kostnader uppgick till -25,6 MSEK (-25,5) vilket motsvarar 67 procent (78) av totala rörelsekostnader.
 • Resultatet uppgick till -55,9 MSEK (-32,4).
 • Resultat per aktie uppgick till -5,00 SEK (-5,12).
 • Likvida medel vid årets slut uppgick till 164,2MSEK (101,0).

Finansiell översikt helåret 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 0 MSEK (20,5).
 • Nedskrivningar avseende lager och produktionsutrustning för Spherotide uppgick till -16,8 MSEK (-).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (22).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 6,4 MSEK (99,7).
 • EBITDA uppgick till -140,5 MSEK (-6,1).
 • FoU-kostnader uppgick till -115,7 MSEK (-85,8) vilket motsvarar 78 procent (78) av totala rörelsekostnader.
 • Resultatet uppgick till -166,0 MSEK (-13,2).
 • Resultat per aktie -14,84 SEK (-2,13).

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Inga väsentliga händelser att rapportera.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • I februari hade 50 procent av patienterna i Xplore studien rekryterats, vilket utgör en viktig milstolpe.
 • För att stärka ledningsgruppen inför kommande kommersialisering av våra biosimilarer har koncernledningen utökats med Maria Edebrink, chef över Regulatory Affairs och Anders Wallström, chef över Manufacturing and Supply Chain, vilka båda har varit anställda sedan början av 2019. I tillägg har Xiaoli Hu rekryterats till tjänsten som chef över Business Development och ingår i koncernledningen från och med den 1 maj 2020. Till följd av Xbranes strategiska fokus på biosimilarer, ingår inte längre Paolo Sarmientos, chef över långtidsverkande injicerbara läkemedel, i koncernledningen.
 • Finchimica S.p.A., moderbolag till kontraktstillverkaren ICI S.p.A, som Primm Pharma använder sig av förtillverkning av Spherotide, försattes i början av 2020 i konkurs. Primm Pharma vidtar lämpliga åtgärder för att säkra sina intressen i framtida produktion av Spherotide. Relaterat till detta har nedskrivningar avseende lager och produktionsutrustning för Spherotide uppgående till -16,8 MSEK (-) gjorts.
 • Styrelseledamoten Maris Hartmanis meddelar att han inte ställer upp för omval 2020.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 28 februari, 2020 kl 10.00 CET. Se nedan länk till presentationen:

Weblänk
https://edge.media-server.com/mmc/p/awbt9ry7